QC0A9498

ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ镶黄旗巴彦塔拉那达慕集锦

              镶黄旗巴彦塔拉那达慕集锦

               

 

Posted in ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ|手机拍客 and tagged .