QC0A9498

ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ镶黄旗巴彦塔拉那达慕集锦

              镶黄旗巴彦塔拉那达慕集锦

               

 

Posted in ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ |网友点播 and tagged .