ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠳᠥᠷᠰᠦ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠬᠢᠯ᠎ᠠ“看中国·外国青年影像计划”鄂尔多斯在举办

ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠳᠥᠷᠰᠦ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠬᠢᠯ᠎ᠠ

ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠨᠧᠲ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 ᠤ᠋ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ (ᠶᠠᠩ ᠲᠡᠭᠷᠢ) ᠢᠰᠷᠧᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠧᠯ ᠠᠧᠢᠹ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠴᠡ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠴᠢ᠂ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠠᠴᠤᠤᠯ ᠪᠠ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 15 ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠬᠦ ᠲᠥᠯᠦᠪᠯᠡᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠤᠨ《ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠳᠡᠤᠬᠡ᠂ ᠬᠡᠪ ᠨᠠᠮᠪᠠ》 ᠵ᠋ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠭᠤᠴᠤ ᠥᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ 6 ᠪᠦᠯᠦᠭᠲᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠲᠦ ᠺᠢᠨᠤ᠋  ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠨᠧᠲ

“看中国·外国青年影像计划”鄂尔多斯在举办

新华网鄂尔多斯7月27日电(杨腾格尔)来自以色列特拉维夫大学的六位外国青年导演,在内蒙古大学鄂尔多斯学院志愿者与鄂尔多斯市新媒体中心工作人员的协助下,经过15天的拍摄与制作,共完成了6部反映鄂尔多斯“风采·民族·文化”的记录短片。

来源:新华网

Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .