ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠷᠤᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠵᠢᠨᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ᠎ᠡ·山东博物馆举办展览 再现“古罗马的辉煌”

ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠷᠤᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠵᠢᠨᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ᠎ᠡ

7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠤ᠋ ᠡᠳᠦᠷ᠂《ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ--ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠨᠭᠭᠤᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠷᠤᠮᠠ》ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠭᠡ ᠵᠢᠠᠨᠠ ᠤ ᠱᠠᠨᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠷᠤᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ᠂ ᠰᠢᠵᠢᠷ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ᠂ ᠷᠤᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠦᠽᠧᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ 233ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠷᠤᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠠᠨᠭᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠨᠧᠲ

山东博物馆举办展览 再现“古罗马的辉煌”

新华网济南7月27日电(侯新建)《永恒之城——古罗马的辉煌》展7月26日在山东博物馆开展,展览选取了来自意大利罗马斗兽场、黄金宫殿、罗马国家博物馆、佛罗伦萨考古博物馆等单位馆藏的233件(套)文物精品,是古罗马帝国精品文物首次来到山东。

来源:新华网

Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .