ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠤᠪᠤᠷᠢ ···呼和浩特市专项整治市区停车场收费秩序

 

ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠤᠪᠤᠷᠢ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠳᠢᠭᠯᠡᠮ ᠢ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠴᠡᠭᠴᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠢ

ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠠ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠤᠪᠤᠷᠢ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠩᠰᠢ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠬᠰᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠰᠠᠲᠠ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ 7 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠵᠣᠭᠰᠤᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠯ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠬᠤ  ᠳᠢᠭᠯᠡᠮ ᠢ ᠲᠣᠰᠬᠠᠢ ᠴᠢᠭᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ  ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠤᠨᠢᠨ

呼和浩特市专项整治市区停车场收费秩序

记者从呼和浩特市发改委了解到,为进一步规范停车场收费行为,维护正常的市场价格秩序,保护消费者合法权益,营造和谐市场价格环境。从7月下旬开始,呼和浩特市将开展为期3个月的停车场收费秩序专项整治工作。

据介绍,随着首府机动车保有量日渐增多,停车难、收费乱的矛盾日渐突出,收费停车场标识不清不全、超标准收费、擅自设置停车场收费等现象,成为消费者投诉热点和社会关注焦点问题。整治过程要完善收费停车场标识、停车场收费公示牌,规范收费停车场收费行为,确保停车收费秩序明显好转,停车场环境明显改善,争取从根本上解决停车难、收费乱的问题。(王树天)

来源:北方新报

Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .