ᠦᠪ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤᠯᠠᠩ 《跨世纪马头琴大师》

《ᠦᠪ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤᠯᠠᠩ 》

ᠲᠦ᠋ · ᠍ᠬᠤᠷᠴᠢᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠡᠮᠬᠢᠳᠬᠡᠵᠦ᠂ ᠵ · ᠦᠯᠵᠠᠢᠪᠠᠳᠦ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃

《跨世纪马头琴大师》

道· 胡日查巴特 整理 扎· 乌力吉巴图 编辑
Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .