ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ《ᠡᠳᠦᠷᠵᠢᠨ ᠰᠦᠨᠢᠵᠢᠨ》ᠨᠤᠮ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ 日日夜夜 (苏联作家西蒙诺夫小说)

ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠳᠤ ᠶᠢᠨ《ᠡᠳᠦᠷᠵᠢᠨ ᠰᠦᠨᠢᠵᠢᠨ》ᠨᠤᠮ ᠲᠠᠢ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠤ

ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ᠄ 《ᠡᠳᠦᠷᠵᠢᠨ ᠰᠦᠨᠢᠵᠢᠨ》
ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ 〔ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠳᠦ〕 ᠺᠤᠰᠲ᠋ᠠᠨᠲ᠋ᠢᠨ ᠰᠢᠮᠤᠨᠤᠧ
ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄ 2016 ᠤᠨ ᠤ 1 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ
ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ᠄ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ
ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠄ 362 ᠮᠢᠩᠭ᠋᠎ᠠ
ᠦᠨ᠎ᠡ᠄ 52 ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ᠌

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠨᠧᠲ

日日夜夜 (苏联作家西蒙诺夫小说)

斯大林格勒战役是第二世界大战中最重要的战役之一,对于苏联红军来说,此战具有转折性的意义。创作于1942-1943年的这部小说生动地反映了这场波澜壮阔的战役。
Posted in ᠨᠤᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ |好书推荐 and tagged .