ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ᠄ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ·内蒙古开通多条跨境旅游航线

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ᠄ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠪᠡ

ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠲᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠬᠡ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠨᠭᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠰᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠪᠡ᠃

ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢᠷ —ᠺᠦᠷᠢᠶᠠ ᠤᠨ ᠵᠢᠵᠸᠦ ᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ 7ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14  ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ LJ875/6᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠨᠢᠰᠦᠨ᠎ᠡ᠃ᠪᠤᠳᠠᠲᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠄ 22ᠴᠠᠭ 30 ᠮᠢᠨᠤᠲ ᠳᠤ ᠵᠢᠵᠸᠦ ᠠᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠰᠴᠦ᠂ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠢᠨᠢ 0 ᠴᠠᠭ 30 ᠮᠢᠨᠦᠲ ᠳᠦ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢᠷ ᠲᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ᠳᠠᠬᠢᠭᠠᠳ 2 ᠴᠠᠭ 05 ᠮᠢᠨᠦᠲ ᠳᠦ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠰᠴᠦ᠂ 6 ᠴᠠᠭ 05 ᠮᠢᠨᠦᠲ ᠳᠦ ᠵᠢᠵᠸᠦ ᠠᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢᠷ — ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠳᠡ ᠂ᠨᠢᠰᠬᠡᠯ ᠦᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ CA917᠂ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠢᠰᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠲ᠋ᠠ  ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠴᠦ᠂ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠭᠠᠯᠳᠦ ᠳᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠦᠲᠡ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠃ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠴᠠᠭ 70 ᠮᠢᠨᠦᠲ᠃ ᠪᠤᠳᠠᠲᠠᠢ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠯᠠᠯ᠄ 11ᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠰᠦᠨ᠎ᠡ᠂ 12ᠴᠠᠭ 10 ᠮᠢᠨᠦᠲ ᠳᠦ ᠴᠢᠲ᠋ᠠ  ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ᠡᠷᠬᠢᠬᠡᠳ 13ᠴᠠᠭ 10ᠮᠢᠨᠦᠲ ᠳᠦ ᠨᠢᠰᠴᠦ᠂ 14 ᠴᠠᠭ 20 ᠮᠢᠨᠦᠲ ᠳᠦ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃

7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠳ ᠲᠥ ᠳᠥᠭᠦᠮ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠰᠠᠳᠠ ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠎᠎᠎-ᠰᠧᠦ᠋ᠯ᠂ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠶᠢᠷ᠎᠎᠎-ᠰᠧᠦ᠋ᠯ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠨᠵᠤᠤᠷ ᠎᠎-ᠢᠷᠺᠦᠢᠼᠺ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠎᠎-ᠢᠷᠺᠦᠢᠼᠺ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠪᠠᠭ

内蒙古开通多条跨境旅游航线

新华社呼和浩特7月17日专电(记者李云平)记者近日从内蒙古自治区旅游局获悉,随着旅游旺季的到来,内蒙古开通多条跨境旅游航线,进一步满足游客跨境旅游需求。

呼伦贝尔-韩国济州岛旅游航线于7月14日开通,航班号为LJ875/6,单程飞行时间为3个小时,具体航班时刻为:22时30分(韩国当地时间)从济州岛起飞,次日0时30分(北京时间)抵达呼伦贝尔;次日2时05分(北京时间)从呼伦贝尔起飞,次日6时05分(韩国当地时间)抵达济州岛。

内蒙古还新增了呼伦贝尔—乌兰乌德航线,游客可先乘机到俄罗斯赤塔,再乘西伯利亚大铁路到俄罗斯乌兰乌德。该航线航班号为CA917,班期为每周二、六执行,单程飞行时间为70分钟,具体航班时刻为:11时从呼伦贝尔起飞,12时10分抵达赤塔;13时10分从赤塔起飞,14时20分抵达呼伦贝尔。

进入7月份,内蒙古恢复满洲里-首尔、呼伦贝尔-首尔旅游航线,开通了满洲里-伊尔库茨克、呼和浩特—伊尔库茨克旅游航线,为广大游客游览境外知名景点提供交通便利。

Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .