ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠤ 开园了!鲜都果蔬采摘园有机葡萄成熟了

 

ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠰᠢᠤ

   ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠦᠵᠦᠮ ᠲᠠᠨᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
  ᠮᠠᠨ ᠤ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠦᠵᠦᠮ ᠪᠤᠯ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠂ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠷᠳᠤᠭᠤᠷ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
  ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ᠂ᠠᠨᠳᠠ ᠨᠠᠢᠵᠢ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠭᠡᠭᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠃
  ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠳᠠ ᠵᠢᠭᠡᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠤᠤ ᠯᠢ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠳᠤᠰᠬᠤᠨ  ᠦ ᠡᠮᠤᠨ᠎ᠠ ᠪᠣᠢ᠃
  ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 15184757398,14747889174

开园了!鲜都果蔬采摘园有机葡萄成熟了

咱家的葡萄可是无化肥,无任何激素的哟。
  品种有美人指,金手指,巨玫瑰,红芭拉多等任你选择。
  带上你的家人,领上你的亲朋好友,快快来享受采摘快乐吧!
  乘车路线:科尔泌快速南路苏力德街出口往南1公里,
  合林村路口往东6公里即到郜独利村南口。
  联系电话:15184757398,14747889174

Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .