ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠍᠎ᠠ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ·赤峰羊肉上了北京高校餐桌

 

ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠮᠢᠬ᠍᠎ᠠ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ᠎ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ

ᠤᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠾᠧᠰᠢᠶᠠᠩ ᠯᠠᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠬᠡ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠤ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠮᠡᠳᠡᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠯᠢᠤ ᠱᠦ ᠴᠢᠩ《ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ 》 ᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠂ ᠺᠤᠮᠫᠠᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ 2014 ᠤᠨ ᠳᠤ 5000 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ 2015 ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ 8000 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠵᠤ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠶᠠᠷᠢᠳᠠᠭ᠃
   ᠯᠢᠤ ᠱᠦ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ《ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ 》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ《ᠴᠢᠨᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠋᠋ ᠠ᠃
    ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠨᠧᠲ

赤峰羊肉上了北京高校餐桌

这两年,赤峰市鹤祥清真肉食品加工有限责任公司董事长刘树清总说自己碰到了“贵人”相助,公司的销售额从2014年的5000万元一下子跨越到2015年的8000万元。
  刘树清说的“贵人”不是亲戚朋友,而是京蒙区域合作打造的“品质赤峰平台”。
    来源: 内蒙古新闻网  

Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .