【ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠷᠢᠬᠦ】ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ·【求职】有合适的工作请联系我

 

【ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠷᠢᠬᠦ】ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ

ᠳᠤᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ 2016ᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠭᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠡᠢ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠂ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠂ ᠸᠢᠴᠡᠲ  ᠄15124714273

【求职】有合适的工作请联系我

我是2016年应届毕业生,学历大专,是女生, 所学专业是工程造价,但是现在不想找和工程造价有关的工作。

有合适的工作请联系我。

电话号15124714273微信同号

 
Posted in ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠰᠤᠷᠠᠭᠯᠠᠬᠤ | 招聘信息 and tagged .