ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠮᠥᠰᠦ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ 北京餐桌上马铃薯来自内蒙古

 
 

ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠮᠥᠰᠦ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠭᠠᠷᠤᠯ᠎ᠠ

ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠲᠥᠮᠦᠰᠦ ᠵᠢᠨ 70%   ᠨᠢ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠡᠴᠠ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ  ᠢ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩᠴᠤᠳ ᠠᠩᠵᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠠᠭᠠᠳ᠃ 《ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠡ 》 ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠨᠢ 《ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ   ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠮᠵᠢ ᠲᠡᠳᠭᠦᠮᠵᠢ 》 ᠡᠴᠠ ᠤᠯᠠᠮ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠲᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠦ 《ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ 》 ᠵᠦᠭ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠦᠯᠦᠪᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠴᠦ 《ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ 》 ᠪᠠᠷ ᠭᠣᠣᠯ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠲᠡᠭ ᠢ ᠰᠣᠷᠪᠣᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠥᠪᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠢᠡᠷ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠵᠤ ᠮᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠃

ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠂ 《ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠥᠮᠥᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ 》 ᠬᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠬᠣᠲᠠ  ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠮᠥᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠲᠥᠮᠥᠰᠦ 70% ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠬᠣᠲᠠ ᠡᠴᠠ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠲᠡᠢ ᠠᠵᠢ ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

北京餐桌上马铃薯来自内蒙古

大部分的北京人可能并未注意到,北京餐桌上70%的土豆来自内蒙古乌兰察布,绿地中栽种的植物也可能依托当地节水抗旱技术培育的。近日,记者在内蒙古采访了解到,“十三五”时期,北京和内蒙古的合作将从“对口帮扶”进一步转向“区域合作为主”,规划也将以“合作”作为主线。

据了解,被誉为“中国薯都”的乌兰察布市已成为北京市马铃薯市场的重要组成部分,甚至餐桌上的土豆70%来自该市。

  来源: 新京报 记者信娜

Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .