ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ ··内蒙古迎来高温天气 局地将达37摄氏度

 
 

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ 37℃ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ

ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 3 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠬᠦᠬᠡᠬᠣᠲᠠ ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ( ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠸᠠᠩ ᠵᠢᠩ) ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠣᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠨᠡ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠳᠠᠭᠴᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠦᠩᠭᠡᠲᠦ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢ  ᠶᠢ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠡᠪᠡ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠣᠯᠠᠩᠬᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠠᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ 35℃ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠪᠠᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠡᠩ ᠴᠦ 37℃ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠦᠨ᠎ᠡ᠃

内蒙古迎来高温天气 局地将达37摄氏度

新华社呼和浩特7月3日专电(记者王靖)内蒙古自治区气象局近日发布今夏首个高温黄色预警,全区大部以炎热天气为主,西部地区气温将上升至35摄氏度以上,局地将达37摄氏度。

 
Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .