《 ᠲᠡᠮᠤᠵᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠳᠦ》ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠢ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ··《铁木真》国际山地车挑战赛开赛

 

《 ᠲᠡᠮᠤᠵᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠳᠦ》 ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠢ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠡᠭᠢᠯᠡᠪᠡ

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠭᠠᠷᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠄ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠢᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ 《ᠪᠠᠬᠠᠷᠤᠮ᠎ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ 》ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠷᠢᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠬᠤ 2016ᠤᠨ  ᠤ《ᠲᠡᠮᠤᠵᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠳᠦ 》ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠢ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠭᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ ᠲᠠᠪᠭᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ  ᠤᠨ ᠮᠠᠷᠠᠽᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠠᠮᠧᠷᠢᠺᠠ ᠂ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠂ ᠠᠦᠢᠰᠲ᠋ᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠧᠯᠭᠢ ᠂ ᠰᠧᠧᠳᠧᠨ ᠂ ᠳ᠋ᠠᠨᠮᠠᠷᠺ ᠂ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠂ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠂ ᠹᠢᠯᠢᠫᠢᠨ ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠂ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩᠭᠠᠡᠭ ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠧᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ 33 ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ 1860 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
 
   (ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ / ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠄ ᠠ· ᠡᠷᠭᠢᠮᠪᠠᠳᠤ )

 

《铁木真》国际山地车挑战赛开赛

2016年铁木真山地车挑战赛及国际草原马拉松极限挑战赛7月1日在内蒙古锡林郭勒盟西乌旗开赛。
  铁木真赛事是中国唯一一个在草原上举办的多日综合耐力赛,山地车项目于2007年首次举办,其赛程分为三天,长距离组的比赛距离共200里,同时也为骑游型选手设置了短距离组。在铁木真赛的3天时间里,来自澳大利亚、西班牙、美国、英国等全世界33个国家和地区的1860名运动员欣赏到内蒙草原的壮美以及草原赛的乐趣。
    来源:内蒙古启言蒙汉语综合信息网编译

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .