ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠠᠨᠭᠬᠢ 2᠄ 0 ᠪᠠᠷ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠠᠨᠭᠬᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠪᠠ···意大利队以2比0战胜西班牙队

 

ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠠᠨᠭᠬᠢ 2᠄ 0 ᠪᠠᠷ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠠᠨᠭᠬᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠪᠠ

2016 ᠤᠨ ᠤ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠲᠦ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠬᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠬᠡᠳᠦ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷᠦᠢᠴᠡᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠢᠲ᠋ᠠᠯᠢ ᠠᠨᠭᠬᠢ 2᠄ 0 ᠪᠠᠷ ᠢᠰᠫᠠᠨᠢ ᠠᠨᠭᠬᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠵᠦ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠮᠦᠷᠦᠢᠴᠡᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

意大利队以2比0战胜西班牙队

在法国巴黎举行的2016年欧洲足球锦标赛八分之一决赛中,意大利队以2比0战胜西班牙队。
 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .