ᠭ᠍ᠸᠷᠮᠠᠨ ᠠᠨᠭᠬᠢ 3᠄ 0 ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠴᠢ ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠠᠵᠦ ᠳᠡᠬᠡᠳᠦ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠ ᠳᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠪᠡ···德国队 3:0 胜斯洛伐克

 

ᠭ᠍ᠸᠷᠮᠠᠨ ᠠᠨᠭᠬᠢ 3᠄ 0 ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠴᠢ ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠠᠵᠦ ᠳᠡᠬᠡᠳᠦ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠ ᠳᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠪᠡ

  6ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠳᠡᠯᠡᠪᠠᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭ᠍ᠸᠷᠮᠠᠨ ᠠᠨᠭᠬᠢ 3᠄ 0 ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠭᠴᠢ ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠠᠵᠦ ᠳᠡᠬᠡᠳᠦ ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠ ᠳᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠪᠡ ᠃

德国队 3:0 胜斯洛伐克

在法国里尔进行的2016年欧洲足球锦标赛八分之一决赛中,德国队对阵斯洛伐克队

 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .