ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠷᠤᠰ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠷᠢᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ·中俄蒙经贸展览会在呼伦贝尔举行

 
 

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠷᠤᠰ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠷᠢᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢᠷ ᠲᠤ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ

6ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠦ ᠤᠷᠤᠰ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠷᠢᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢᠷ ᠲᠤ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 2.47 ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ᠃ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ᠂ᠢᠳᠡᠬᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ᠂ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠦ ᠬᠤᠨᠠᠷ᠂ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠷᠬᠡ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠦᠳᠦᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠷᠤᠰ᠂ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠦ ᠪᠦᠳᠦᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠳᠡᠯᠬᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠣᠷᠢᠶ᠎ᠠ

中俄蒙经贸展览会在呼伦贝尔举行

26 日,第十二届中俄蒙经贸展览会在内蒙古自治区呼伦贝尔市举行。本次展览会展区2.47万平方米,主要展出国内地方民族特产、食品、电子、服装、大型机械建材、汽车等产品,以及来自俄罗斯、蒙古国的特色产品。新华社记者 邓华 摄

 
Posted in ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ|二手市场 and tagged .