ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ《ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ》··蒙古国《丝绸之路》主题美术作品展在呼和浩特举行

 
 

ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ《ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ》ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠨᠧᠲ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡ (ᠪᠤᠯᠤᠷᠴᠡᠴᠡᠭ) ᠤᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ᠂᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠵᠤ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ《ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮ》ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ᠃nnᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭᠠᠴᠢ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠪᠠᠳᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠯᠬᠡᠷᠴᠡᠴᠡᠭ᠌᠂ ᠳ᠋ᠠᠮᠴᠠᠭᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠤᠨ ᠳᠦᠮᠡᠨᠪᠠᠳᠤ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷᠴᠤᠭᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠯᠡᠩᠬᠡ᠂ ᠳᠤᠷᠵᠢᠭᠤᠴᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠢᠭᠤᠨ᠂ ᠨᠢᠮᠠᠴᠡᠷᠡᠩ ᠤᠨ ᠪᠢᠮᠪᠠᠰᠦ᠋ᠷᠦᠩ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠳᠤᠭᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠢᠪᠢᠰ᠂ ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠵᠡᠬᠡᠭ᠍ᠳᠤ ᠨᠠᠭᠠᠮᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠵᠡᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ᠂ ᠤᠰᠤᠨ ᠦᠩᠬᠡᠳᠦ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ 100 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ ᠢ ᠳᠡᠯᠬᠡᠨ ᠳᠤᠯᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠬᠡᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ《ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ》ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠳᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠰᠤᠷᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠤᠬᠡᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 

蒙古国《丝绸之路》主题美术作品展在呼和浩特举行

 近日,为响应国家的“一带一路”发展战略,由内蒙古大学艺术学院等三家单位在内蒙古自治区首府呼和浩特市联合主办了为期一个月的蒙古国《丝绸之路》主题美术作品展。n  此次画展共展出蒙古国画家达•图门巴图等五位画家的近百幅作品,包括蒙古画、手工挂毯、手工丝绸画、手工贴绣花、油画、针刻铜版画、水彩画等富有鲜明蒙古民族特色的“丝绸之路”主题画作。n 

Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .