ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ :13 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠶᠡᠷ ᠲᠤ ᠡ᠊ᠡᠲᠡᠵᠠ蒙古国:洪灾已造成13人死亡

 
 

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ : 13 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠶᠡᠷ ᠲᠤ ᠡ᠊ᠡᠲᠡᠵᠠᠢ

ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ 21 ᠤ ᠡᠲᠦᠷ ᠮᠡᠲᠡᠭᠡ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠠ ᠤᠷᠤᠵᠤ ᠦᠶᠡᠷ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ 13 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡ᠊ᠡᠲᠡᠵᠠᠢ ᠭᠡᠪᠡ᠃
ᠴᠠᠭ ᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠲᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠭᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠠ 24 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠭᠠᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠶᠡᠷ ᠲᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭᠲᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠭᠡᠷᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠭᠡ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠰᠢᠵᠦ᠂ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠭᠠᠩ ᠬᠠᠭᠤᠷᠠᠢ᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠨᠤᠲᠠᠰᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠰᠢ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡᠩᠭᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠠ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠡ ᠵᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠮᠦᠷᠡᠡ ᠤ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠮᠡᠲᠡᠭᠲᠡᠮ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠨ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ

蒙古国:洪灾已造成13人死亡

新华社乌兰巴托6月21日电(记者郑闯)蒙古国国家紧急情况局21日发布信息称,一段时间以来,蒙古国多地出现强降雨与洪灾,已造成13人死亡。

20日,蒙古国西部科布多河暴发洪灾,巴彦乌列盖省又有13人被洪水围困,随后被当地紧急情况部门成功救出。

据气象部门预报,蒙古国大部分地区的降雨将持续至24日。政府官员已提醒前往牧区的人们,渡河时要谨防被洪水卷走。

蒙古国地处大陆腹地,气候干燥,常年降水量少。但今年春季以来,蒙古国大部分地区雨水比往年明显偏多,多条主要河流水位上涨明显。

随着夏季的到来,为方便放牧,牧民们习惯搬到河边或山谷地带,因此,增加了遭遇洪水的危险。

 
 
Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .