ᠵᠢᠤᠳᠤᠤ ᠪᠦᠬᠡᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ内蒙古柔道选手赛音吉日嘎拉将要参加奥运会

 
 

ᠵᠢᠤᠳᠤᠤ ᠪᠦᠬᠡᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ 17 ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠤᠳᠤᠤ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠭᠬᠢ ᠳᠤ ᠡᠯᠰᠡᠭᠳᠡᠨ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠮᠨᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠡᠢ᠃《 ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠦᠬᠡᠢ》ᠬᠡᠳᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠨ ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠲᠠᠢ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠳᠠᠭ ᠳᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠯᠠᠨ 2015ᠤᠨ ᠤ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠠᠢ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠦ 734ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠯᠵᠦ᠂ᠠᠨᠭᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠦᠬᠡᠴᠢᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠨ᠂ᠣᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠ ᠦ ᠵᠢᠤᠳᠤᠤ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ 73 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠠᠮ  ᠤᠨ ᠳᠡᠰ ᠲᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠨᠳᠡ ᠰᠠᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠡᠬᠦᠨ ᠦ ᠵᠢᠤᠳᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠮᠧᠲᠠᠯ ᠭᠠᠷᠳᠠᠨ᠂ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠨᠭᠬᠡ ᠬᠡᠷᠡᠯ᠂ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠤᠯᠭᠤᠵᠦ ᠦᠭᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠵᠦᠩᠨᠡᠶ᠎ᠡ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

(ᠬᠡᠷᠡᠯ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ)
 

内蒙古柔道选手赛音吉日嘎拉将要参加奥运会

内蒙古柔道选手赛音吉日嘎拉是正兰旗人,17岁进入专业队,开始柔道生涯。他平时刻苦训练,在国内外比赛中获得过优异成绩。尤其 2015年他积极参加奥运会积分赛,最终以734分的成绩,获得参加奥运会资格,并三名队友一起代表中国参加奥运会柔道73公斤级角逐。

预祝他摘得金牌,为家乡,为祖国争得荣誉。

 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .