ᠬᠦᠪᠡᠬᠡᠳᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠄ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣ᠋ ᠬᠤᠪᠢᠰᠭᠤᠷᠳᠦ ᠬᠤᠨᠳᠠ ᠰᠸ ᠳ᠋ᠢ ᠳᠡᠷᠬᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ镶黄旗:急售自动档07年本田思迪

 

ᠬᠦᠪᠡᠬᠡᠳᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠄ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣ᠋ ᠬᠤᠪᠢᠰᠭᠤᠷᠳᠦ ᠬᠤᠨᠳᠠ ᠰᠸ ᠳ᠋ᠢ ᠳᠡᠷᠬᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ

ᠬᠦᠪᠡᠬᠡᠳᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠄ᠠᠦ᠋ᠲ᠋ᠣ᠋ ᠬᠤᠪᠢᠰᠭᠤᠷᠳᠦ 1.5Lᠬᠤᠨᠳᠠ ᠰᠸ ᠳ᠋ᠢ ᠳᠡᠷᠬᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄15847962824

镶黄旗:急售自动档07年本田思迪

镶黄旗:急出售07年本田思迪,自动档 1.5L,手续齐全。 (黄旗看车)

联系:15847962824

Posted in ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ|车市信息 and tagged .