ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠤᠰᠠᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠠᠪᠴᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ有在自家牧场上放别人家羊请联系

 

文图无关

有在自家牧场上放别人家羊的?

锡盟镶黄旗:有没有人在自家牧场上放别人家羊的牧户。

有意者请联系。

电话: 15148635907

Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .