ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ᠄ᠬᠦᠪᠡᠬᠡᠳᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠨᠭᠭᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ··锡盟:镶黄旗翁贡乌拉苏木牧户欲出租草场

 

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ᠄ᠬᠦᠪᠡᠬᠡᠳᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠨᠭᠭᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠤᠮᠤ  ᠳᠤ  ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ᠄ᠬᠦᠪᠡᠬᠡᠳᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠨᠭᠭᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠰᠦᠭᠳᠦ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠬᠤᠲᠠᠨ ᠳᠤ 2500 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠦ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄15048951887

文图无关

锡盟:镶黄旗翁贡乌拉苏木牧户欲出租草场。

锡盟:镶黄旗翁贡乌拉苏木牧户欲出租 2500多亩草场。

联系电话: 15048951887

Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .