ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠬᠡ ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ··在呼市专销锡盟阿旗鲜酸马奶

ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠬᠡ ᠪᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠳᠤᠭ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ《ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠬᠡ》ᠬᠤᠷᠰᠢᠶᠠᠵᠢᠯ ᠨᠢ 6—— 11ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠦᠷᠢ 100ᠵᠢᠨᠭ᠌ ᠴᠡᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠡᠵᠦ ᠣᠴᠢᠨ᠎ᠠ᠂

ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠨᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠳᠡᠬᠡᠭᠰᠢ ᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠷ ᠲᠦ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠦᠷᠬᠡᠵᠦ ᠥᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ᠃

ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠳᠤᠭᠳᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠠᠢᠨ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄15934917982 /13948615107

在呼市专销锡盟阿旗鲜酸马奶

锡盟阿巴嘎旗巴彦图嘎苏木《阿巴嘎旗酸马奶》合作社6~11月份每日从阿旗往呼市新鲜供应100斤纯真酸马奶,二斤起二环内免费送货上门,需提前预订。
咨询电话:15934917982/
     13948615107

Posted in ᠲᠠᠨᠭᠰᠤᠭ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ |舌尖美味 and tagged .