ᠮᠦᠨᠭᠬᠦᠨ ᠳᠡᠷᠬᠠᠨ ᠰᠡᠯᠡᠨᠭᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ 银匠色伦格: 四子王旗蒙古族妇女头饰

 
 

ᠮᠦᠨᠭᠬᠦᠨ ᠳᠡᠷᠬᠠᠨ ᠰᠡᠯᠡᠨᠭᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯ

银匠色伦格: 四子王旗蒙古族妇女头饰

 
 
 
Posted in ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ |民族用品 and tagged .