ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ :ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠠᠢ羊倌:想找一份放羊的活儿

 

ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ :ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠠᠢ᠂

ᠴᠦᠬᠡᠪᠦᠷᠢ ᠮᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠲᠠᠢ᠂

ᠬᠤᠨᠢᠴᠢᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠠᠢᠯ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃

ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 15164971979

文图无关

羊倌:想找一份放羊的活儿

本人:想找一份羊倌的活儿。
最好是到羊的数量少一点的人家放羊。
有需要的,联系我。

联系电话:15164971979

Posted in ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠰᠤᠷᠠᠭᠯᠠᠬᠤ | 招聘信息 and tagged .