ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳᠦ ᠄ ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠦ᠋ᠭᠠᠯ ᠤᠨ 1 ᠄ 1 ᠠᠤᠰᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶ᠎ᠠ 欧洲杯:葡萄牙0-0被奥地利逼平

 

ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳᠦ ᠄ ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠦ᠋ᠭᠠᠯ ᠤᠨ 1 ᠄ 1 ᠠᠤᠰᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶ᠎ᠠ

6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠡᠳᠦᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠳᠦ ᠶᠢᠨ F ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠫᠣᠷᠲ᠋ᠦ᠋ᠭᠠᠯ ᠤᠨ 1 ᠄ 1 ᠠᠤᠰᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠨᠭᠴᠡᠯᠳᠦᠨ᠂ᠵᠠᠯᠭᠠᠪᠡᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠨᠭᠴᠡᠯᠳᠦᠪᠡ᠃

欧洲杯:葡萄牙0-0被奥地利逼平

6与19日,欧洲杯F组第2轮在巴黎王子公园球场开始第2场较量,葡萄牙0比0,遭遇2连平。
 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .