ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠲᠦ︔ᠬᠧᠷᠮᠠᠨ 0᠄0ᠫᠣᠯᠠᠨᠳ᠋ ··德国队以0比0战平波兰队

 

ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠲᠦ︔ᠬᠧᠷᠮᠠᠨ 0᠄0ᠫᠣᠯᠠᠨᠳ᠋

16 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠲᠦ ᠶᠢᠨ C ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠧᠷᠮᠠᠨ 0᠄0ᠪᠡᠷ ᠫᠣᠯᠠᠨᠳ᠋  ᠲᠡᠢ ᠳᠡᠨᠭᠴᠡᠯᠳᠦᠪᠡ᠃

德国队以0比0战平波兰队

16日,在法国巴黎进行的2016年欧洲足球锦标赛小组赛C组比赛中,德国队以0比0战平波兰队
 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .