2016 ᠤᠠ ᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠯᠥᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡᠷᠦᠯᠳᠦᠡ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠯᠳᠦᠬᠤ ᠴᠤᠬᠯᠠᠭᠠᠠ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠠ 2016草原国际舞蹈嘉年华8月在鄂尔多斯举行

 

2016 ᠤᠠ ᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠯᠥᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡᠷᠦᠯᠳᠦᠡ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠯᠳᠦᠬᠤ ᠴᠤᠬᠯᠠᠭᠠᠠ 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ᠎ᠠ

《2016 ᠤᠠ ᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠬ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠠ ᠤᠯᠥᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠬᠡᠷᠦᠯᠳᠦᠡ ᠨᠡᠶᠢᠷᠡᠯᠳᠦᠬᠤ ᠴᠤᠬᠯᠠᠭᠠᠠ》 8 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠴᠠ 15 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠷᠳᠦᠰ ᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠦ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠦ ᠶᠢᠨ 500 ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠨᠠᠷᠠᠳᠦ ᠪᠦᠵᠢᠭᠴᠢᠡ᠂ 5000 ᠭᠠᠷᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ᠂ 3 ᠳᠦᠮᠡᠡ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠳᠤᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠦᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

2016草原国际舞蹈嘉年华8月在鄂尔多斯举行

8月1日至15日,由鄂尔多斯市政府主办、中舞网承办的“2016草原国际舞蹈嘉年华”将在鄂尔多斯市开幕。活动期间将有500余名国内外顶级舞蹈大咖、5000家机构、3万名专业人士参与。

 
 
Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .