ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠲᠦ᠄ ᠰᠸᠧᠳ᠋ᠸᠠ 1:1 ᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠠᠳ᠋···瑞典1:1爱尔兰

 
 

ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠲᠦ᠄ ᠰᠸᠧᠳ᠋ᠸᠠ 1:1 ᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠠᠳ᠋

ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠢᠶᠠᠷ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 14 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ 0 ᠴᠠᠭ ᠲᠤ᠂ ᠡᠸᠦ᠋ᠷᠦᠫᠡ ᠬᠤᠨᠳᠠᠭᠠᠲᠦ ᠬᠦᠯ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ E ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠪᠦᠮᠪᠦᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠰᠸᠧᠳ᠋ᠸᠠ 1:1 ᠪᠠᠷ ᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠠᠳ᠋ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠶᠢᠨᠴᠠᠪᠠ᠃
 

爱尔兰与瑞典队战成1-1

北京时间6月14日凌晨,2016年欧洲杯E组小组赛展开角逐,爱尔兰与瑞典队战成1-1。
 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .