ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠨ 653 ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠢ···呼市面向社会公开招聘653名教师

 

ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠨ 653 ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠢ

ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ 2016 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠨ 653 ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠢ᠃

ᠨᠢᠬᠡ᠂ 《ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ 2016 ᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ》 ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠯᠠᠪᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃
ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠨᠧᠲ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠬᠦᠯᠬᠦ

1.ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠲᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠸᠲ(http://www.hhpta.com) ᠲᠤ ᠪᠦᠷᠢᠤᠠᠭᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃

2.ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠴᠠᠭ
《 ᠲᠦᠰᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ》 ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠴᠠᠭ᠄ 2016 ᠤᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ ᠠ ᠶᠢᠨ 21 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ 9᠄ 00 ᠡᠴᠡ 22 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ 17᠄ 00 ᠴᠠᠭ᠃

ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠳᠤ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠴᠠᠭ᠄ 2016 ᠤᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 27 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ 9᠄ 00 ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠡ 7 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ 17᠄ 00 ᠴᠠᠭ᠃

ᠡᠯᠰᠡᠬᠦ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠤᠳᠠᠰᠤ᠄ 0471-3987339

ᠨᠸᠲ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠤᠠᠬᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠮᠡᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠯᠠᠪᠯᠠᠬᠤ ᠤᠳᠠᠰᠤ᠄ 0471-3690468/ 3697650

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠡᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ

 

呼市面向社会公开招聘653名教师

6月14日,呼和浩特晚报记者从呼和浩特市教师招考聘用及引进优秀教育人才工作领导小组获悉,经市政府批准,2016年我市根据实际需要,面向社会公开招聘653名教师。

据了解,报考资格条件详见《呼和浩特市2016年招聘教师简章》。报名时间:报考“项目人员岗位”时间为6月21日9时整至6月22日17时整;报考其他岗位时间为6月27日9时整至7月1日17时整。报名网址:呼和浩特市人事考试信息网(网址http://www.hhpta.com)。政策咨询电话:(0471)3987339、3987336,网报技术支持电话:(0471)3690468、3697650。

相关详情,请于6月19日后登录呼和浩特市人事考试信息网(网址http://www.hhpta.com)查询。(记者 志伟)

Posted in ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠰᠤᠷᠠᠭᠯᠠᠬᠤ | 招聘信息 and tagged .