ᠲᠠᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠲᠡᠪᠡᠯ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ···吃盐太少也易得心脏病

 
 
 

ᠲᠠᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠲᠡᠪᠡᠯ ᠠᠮᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠲᠡᠲᠡᠭ᠃ ᠤᠢᠢᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠺᠠᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠲᠤᠯᠭᠠᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠲᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠮ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠲᠠᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠲᠡᠪᠡᠯ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ᠂ ᠰᠠ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠲᠠᠭ᠃ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠲᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠲᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠲᠡᠭ ᠴᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠲᠤᠭᠠᠲᠤᠬᠢ ᠬᠤᠷᠮᠤᠨ ᠤ ᠱᠦᠭᠦᠷᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠠᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠲᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠡᠷᠲᠡᠮᠲᠡᠳ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

吃盐太少也易得心脏病

一直以来,低盐饮食都是高血压患者必须遵守的规则。但加拿大麦克马斯特大学与哈密尔顿卫生科学中心的研究人员说,“少”也要有个限度,他们的研究显示,吃盐过少同样会增加患心脏病和中风的风险。

研究人员分析了49个国家和地区约13万人的资料,试图找出钠摄入量与死亡、心脏病和中风的关联,结果发现,无论是否患有高血压,钠摄入量过低,

 
 
 
Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友 and tagged .