ᠢᠨᠳᠤᠨ᠋ᠸᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠢ ᠠᠶᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠪᠡ印尼老虎吓坏当地村民被送往动物园

 

ᠢᠨᠳᠤᠨ᠋ᠸᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠢ ᠠᠶᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠪᠡ

ᠡᠮᠦᠨᠠᠬᠡᠨ ᠢᠨᠳᠤᠨ᠋ᠸᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮᠠᠲ᠋ᠷᠠ  ᠶᠢᠨ 5 ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠰ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠢᠳᠡᠰᠢ ᠬᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠠᠶᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠨ ᠰᠦᠮᠠᠲ᠋ᠷᠠ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠠ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠮᠢᠨᠴᠦᠭᠦᠷᠠᠭᠦᠯᠬᠦ ᠡᠮ ᠤᠨ ᠫᠤᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠰ ᠢ ᠬᠠᠷᠪᠤᠨ ᠮᠢᠨᠴᠦᠭᠦᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠰᠦᠮᠠᠲ᠋ᠷᠠ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠺᠢᠲ᠋ᠢᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ  ᠬᠦᠷᠢᠶᠠᠯᠡᠩ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠡᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠨᠧᠲ

印尼老虎吓坏当地村民被送往动物园

印度尼西亚一只老虎日前在村庄觅食时,吓坏了当地村民。村民在用麻醉枪射击老虎后,将其送至野生动物园。

 
 
 
Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .