ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ᠄ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠢᠨᠭᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ··内蒙古发现规模最大大兴安岭岩画遗址

 
 

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ᠄ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠢᠨᠭᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠪᠡ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠳ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠢᠨᠭᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠳᠠᠭᠠᠳᠦ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠡᠴᠡ 300ᠢᠯᠡᠬᠦᠤ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠪᠡ᠃ᠤᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯᠠᠬᠢ ᠬᠢᠨᠭᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ  ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 

ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠤᠷᠴᠤᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠯᠢ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠳᠠᠨ᠂ᠪᠠᠷᠤᠭ 30 ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠳᠦᠷᠪᠡᠯᠵᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠳᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 300ᠢᠯᠡᠬᠦᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠵᠦ ᠦᠯᠡᠳᠡᠬᠡᠵᠡᠢ᠂ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠭᠠᠮᠠᠬᠯᠠᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠬᠢᠶᠠᠠ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

 

内蒙古发现规模最大大兴安岭岩画遗址

新华社呼和浩特6月14日专电(记者勿日汗)内蒙古自治区岩画研究者在大兴安岭崇山峻岭间发现一处布满约300幅岩画的岩画点。据了解,这是目前大兴安岭已发现的规模最大的岩画遗址。

这处岩画点位于内蒙古鄂伦春自治旗境内,在近30平方米面积的崖面上画了约300幅岩画,岩画内容可能与原始祭祀仪式有关。

 
Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .