ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠄ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠨ ᠳᠡᠷᠬᠡᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ东乌珠穆沁旗集牧家轿车开生财之路

 
 

ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠄ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠨ ᠳᠡᠷᠬᠡᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠤᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ᠂ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠳᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠤᠴᠢᠳ ᠢ ᠳᠡᠬᠡᠬᠡᠵᠦ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ᠳᠤᠰ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠦ ᠨᠢ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠦᠬᠡ ᠵᠠᠪ ᠲᠠᠢ ᠳᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠢᠬᠡᠳᠤᠯᠲᠠᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂《 ᠳᠠᠭᠤᠳᠤᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠨ ᠳᠡᠷᠬᠡᠨ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ》 ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠣᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

东乌珠穆沁旗集牧家轿车开生财之路

走进东乌珠穆沁旗道特淖尔镇,时常能看见一辆辆牧民家的轿车载着乘客行驶在草原上。该镇组织牧民家闲置的轿车成立了“道特淖尔镇牧民出租车公司”,为牧民开辟了一条增收渠道。

 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ |农牧信息 and tagged .