ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠪᠰᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠯᠠᠨᠵᠸᠦ ᠳᠦ ᠥᠨᠳᠦᠷᠯᠡᠯ᠎ᠡ 全国首届《天赐陶布秀尔杯》卫拉特陶布秀尔综艺大赛在兰州帷幕

 
 

ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠪᠰᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠯᠠᠨᠵᠸᠦ ᠳᠦ ᠥᠨᠳᠦᠷᠯᠡᠯ᠎ᠡ

ᠣᠢᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ1 ᠤ《ᠳᠡᠭᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠶᠤᠷᠬᠠᠯᠳᠦ ᠳᠤᠪᠰᠢᠭᠤᠷ ᠬᠤᠨᠳᠤᠭᠠᠳᠦ 》ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠳᠤᠪᠰᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠯᠠᠨᠵᠸᠦ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠥᠨᠳᠦᠷᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ᠂ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ᠂ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ᠂ᠭᠠᠨᠰᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠤᠴᠢ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠳᠤᠪᠰᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠬᠤᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠂ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ᠂ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ᠂ᠬᠤᠤᠰ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠳᠤᠪᠰᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠴᠦ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠡᠬᠡᠰᠢᠭ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢ ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠠᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ᠡᠬᠦᠨ ᠳᠦ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠡᠢ ᠵᠢᠭᠠᠯ ᠬᠦᠤ ᠭᠤᠤᠯ᠂ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠴᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠭᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠦᠬᠡ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡ᠊· ᠪᠤᠯᠤᠳ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨᠬᠦᠦ᠂ ᠳᠦᠷᠦᠪᠠᠳᠦ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠳᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠦᠬᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ: ᠬᠢᠶᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ

 

全国首届《天赐陶布秀尔杯》卫拉特陶布秀尔综艺大赛在兰州帷幕

近日,全国首届《天赐陶布秀尔杯》卫拉特陶布秀尔综艺大赛在兰州帷幕。 来自内蒙古,青海,甘肃,新疆等地方的一百多名选手参加比赛。阿拉善盟 14 岁少年高勒,力克群雄获得冠军。大赛组委会还奖励了为卫拉特蒙古文化做出贡献的 额·宝力德,斯琴夫,图日巴图等。 来源:启言网
 
 
Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .