ᠤᠷᠠᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠤᠶᠢᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ·西乌珠穆沁旗蒙古族美女—阿希达

 

ᠤᠷᠠᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠤᠶᠢᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠭᠤᠤ᠎ᠠ—ᠠᠰᠢᠳᠠ

ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠨᠧᠲ ᠬᠦᠬᠡᠬᠲᠠ ᠶᠢᠨ 6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 8 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ(ᠰᠠᠷᠠᠨᠲᠦᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠢ ᠯᠢᠩ ᠳ᠋ᠢ)2012 ᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠡᠬᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠳ᠋᠂ 2014 ᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠨᠭᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯᠵᠢᠨ ᠭᠤᠣ᠎ᠠ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠳᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠰᠤᠤᠳᠤ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠦᠷᠡᠰ ᠠᠰᠢᠳᠠ ᠦᠬᠢᠨ ᠢ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠷᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

西乌珠穆沁旗蒙古族美女—阿希达

阿希达,出生于西乌珠穆沁旗,是内蒙古师范大学音乐学院作曲系的应届毕业生。曾获得“2012年环球旅游小姐内蒙古赛区亚军”和“最受媒体关注奖”以及“2012年环球旅游小姐全国总决赛亚军”的殊荣。

 
 
Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .