ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠯᠤᠤᠳᠤ ᠵᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ···内蒙古巴彦淖尔市将于端午节举办龙舟赛活动

 
 
 

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠯᠤᠤᠳᠤ ᠵᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ

ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠨᠢ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ (6 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 9 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠎) ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠳᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠡᠬᠡᠷᠡᠬᠢ ᠪᠤᠷᠤᠳᠤᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠰᠡ ᠳᠤ ᠯᠤᠤᠳᠤ ᠵᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ (12 ᠳᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ) ᠵᠢᠵᠢᠭ᠌ ᠵᠠᠪᠢ ᠶᠢᠨ 300 ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ 20 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠳᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠭ ᠦᠷᠢᠰᠦᠯᠳᠦᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠵᠢᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠦᠬᠡ᠂ ᠳᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠱᠠᠩᠨᠠᠯ ᠢ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ 1.2 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨᠦ ᠵᠢᠯ 3 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠳᠦᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠠᠶ᠋ᠮᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠳ ᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠤᠳᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠤ ᠳᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠳ ᠢ ᠱᠠᠩᠨᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃

ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠨᠨᠠᠭᠤᠷ ᠬᠤᠳᠠ ᠨᠢ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ 2014 ᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠧᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ

内蒙古巴彦淖尔市将于端午节举办龙舟赛活动

记者从内蒙古自治区巴彦淖尔市体育局了解到,巴彦淖尔市将于端午节当天(6月9日)举办端午节黄河河套文化旅游区龙舟赛。

本次比赛在黄河河套文化旅游区总干渠河道举行,设男子小船(12人)龙舟300米直道竞速赛,届时将有来自当地的20余支代表队参加比赛。

据介绍,赛事主办方为提高当地群众的参与热情,大幅提高了本届比赛的参赛奖金。其中,赛事头名奖金由2015年的1.2万元提高到3万元,获奖范围也由去年的前8名增加到前12名。其中,第7至12名参赛者的奖金金额为2500元,远高于上届赛事第8名的800元奖金。

巴彦淖尔为蒙古语,意为“富饶的湖泊”,当地水资源丰富,黄河流经当地磴口县、杭锦后旗、临河区、五原县、乌拉特前旗,这也给发展龙舟运动创造了得天独厚的优势。因此,作为在中国南方地区有着广泛群众基础的赛龙舟活动,在巴彦淖尔市也得到了长足的发展。

巴彦淖尔市从2014年起开始举办龙舟比赛,并于2015年承办了中国龙舟公开赛第五站的比赛。其中,内蒙古河神龙舟队在高手如云的参赛队伍中脱颖而出,一举包揽了2015年中国龙舟公开赛第五站比赛公开组500米直道赛、公开组5000米绕标赛和公开组团体总分的第一名。

 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .