ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠯᠲᠠ本网免责声明

ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠦᠷᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠯᠲᠠ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ《 ᠭᠢᠶᠠᠨ 》ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠤᠤᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠨ ᠣᠭᠲᠣᠵᠣ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠨᠠᠷ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠰᠠᠢᠳᠣᠷ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠣ᠃
 (ᠨᠢᠬᠡ)ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠣ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢᠯᠡ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠷᠴᠣ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠵᠠ ᠨᠠᠷ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠠ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ  ᠬᠢᠬᠡᠳ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠢᠴᠡᠵᠣ ᠪᠠᠢᠬᠣ ᠡᠰᠡᠬᠦ᠂ ᠦᠨᠡᠨ ᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠵᠢᠭᠣᠷᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ᠃
 (ᠬᠤᠶᠠᠷ)ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠦᠨᠡᠨ ᠮᠦᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠵᠣ ᠠᠪᠴᠣ ᠬᠠᠶᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃
 (ᠭᠣᠷᠪᠠ)ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠣ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠣ᠂ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠣ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠣᠬᠠᠭᠣᠯᠵᠣ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠣᠯᠬᠣ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠰᠦᠷ ᠂ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠣᠰᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳᠡᠵᠣ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠣᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠣᠯᠢ᠂ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣ ᠮᠣᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠡᠵᠣ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ᠃ 
 (ᠳᠦᠷᠪᠡ)ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠵᠣ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠨᠡᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠣᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠲᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠴᠠᠷᠮᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠯᠠ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠣ ᠦᠵᠡᠵᠣ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠡᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠵᠣ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ᠃
 (ᠲᠠᠪᠤ) ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠣ ᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠵᠣ ᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠪᠠᠭᠣᠯᠭᠠᠵᠣ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠦᠪ ᠪᠣᠷᠣᠭᠣ ᠪᠠᠢᠬᠣ ᠡᠰᠡᠬᠦ᠂ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠵᠣ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠠᠶᠣᠯ ᠭᠡᠨᠡᠨ᠂ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠯ ᠰᠦᠢᠳᠦᠯ ᠢ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠂ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠣᠰᠣᠯ ᠪᠣᠷᠣᠭᠣ ᠭᠠᠷᠤᠠᠠᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠪᠢᠳᠡ ᠴᠢᠳᠠᠬᠣ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠯᠠᠨ ᠰᠠᠢᠵᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷᠴᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠦᠷᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ᠃
 (ᠵᠢᠷᠭᠤᠭ᠎ᠠ) ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ᠳᠤᠤᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ᠂ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ᠂ᠳᠦᠷᠢ ᠰᠢᠨᠭᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡ᠂ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠰᠢᠨᠭᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ᠂ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠰᠢᠨᠭᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡ᠂ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠰᠢᠨᠭᠬᠡᠬᠡᠯᠳᠡ᠂ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢ ᠪᠡᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠲᠡᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠴᠠᠭ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠂ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠳᠠᠯ ᠠᠪᠴᠦ᠂ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠳᠤᠰᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠶ᠎ᠠ᠃ ᠎
 (ᠳᠣᠯᠤᠭ᠎ᠠ) ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠡᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠡᠯᠡ ᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠣᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠭᠦᠨ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠲᠠᠧᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠰᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠨᠡᠨ ᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠬᠣ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠨ ᠠᠪᠣᠭᠴᠢ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃
 (ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠ) ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠥᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢᠯᠡ ᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠭᠦᠨ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠡᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠮᠦᠨ ᠪᠠᠢᠬᠣ ᠡᠰᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠣᠰᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠢᠴᠡᠬᠦ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠲᠣᠯᠠᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠠᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢᠯᠡ ᠠᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠭᠦᠨ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠠ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠮᠡᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠵᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠣᠭᠠᠳ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠵᠣ ᠰᠦᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ᠃ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠣᠳᠠᠯᠳᠣᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠧᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠬᠣᠳᠠᠯ ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠠᠭᠣ ᠶᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ᠂
ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠠᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠴᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠧᠠᠷ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠨᠠᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠤ᠋ᠤ ᠵᠦᠪ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠣ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ  ᠤᠤ ᠦᠭᠡᠢ  ᠤᠤ᠂ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠵᠣ ᠪᠠᠯᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠨᠢ ᠨᠢᠭᠣᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠬᠣ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ᠂ ᠪᠣᠯᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠠᠢᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠳ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠪᠠᠴᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠣᠴᠢᠷ ᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ᠃
 ( ᠶᠢᠰᠦ) ᠳᠤᠰ ᠳᠤᠤᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠨᠭᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠡᠬᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭᠳᠠᠯ᠂ᠤᠨᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ᠡ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠲᠠᠯ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷᠴᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ᠃
 (ᠠᠷᠪᠠ ) ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠡᠪᠡᠯ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠬᠣᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠲᠠᠨ ᠤ
ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠨᠢᠭᠣᠴᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠣᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠨ ᠠᠪᠬᠣ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ᠃
 (ᠠᠷᠪᠠ ᠨᠢᠬᠡ)ᠬᠣᠪᠢᠨ ᠤ ᠣᠴᠢᠷ ᠡᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠣ ᠨᠢᠭᠣᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠣᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠬᠣ ᠦᠭᠡᠢ᠃
 (ᠠᠷᠪᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ) ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠨᠭᠬᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠪᠡᠯ ᠳᠤᠰᠭᠠᠷ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ᠮᠦᠨ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠳᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠳᠤᠨᠤᠭ ᠳᠦᠬᠦᠬᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠯ ᠬᠡᠮᠳᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠡ ᠳᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠬᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃
 (ᠠᠷᠪᠠ ᠭᠣᠷᠪᠠ)ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠢᠯᠡᠰ ᠦᠨ ᠡᠴᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃

    2016 ᠣᠨ ᠤ 6 ᠰᠠᠷᠠᠢᠨ 1 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ

 

本网免责声明

衷心欢迎您访问内蒙古启言蒙汉语综合信息网,本站所有信息均由网友自由发布,本站不承担任何由于内容的合法性及真实性所引起的一切争议和法律责任,如信息不真实请联系我们进行删除。
请您仔细阅读本法律声明,您在内蒙古启言蒙汉语综合信息网站的一切行为将被认为您接受以下服务协议:
 您在从事与本网站相关的所有行为(包括但不限于访问浏览、利用、转载、宣传介绍)时,必须以善意且谨慎的态度行事;不得故意或者过失的损害或者弱化本网站的各类合法权利与利益,不得利用本网站以任何方式直接或者间接的从事违反中国法律、国际公约以及社会公德的行为。
 本网站郑重提醒您:
 1. 本网站所收集的部分公开资料来源于互联网,转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,只供参考之用。并不代表本网站赞同其观点和对其真实性、准确性、有效性、及时性和完整性负责,也不构成任何其他建议。
 2. 对于任何包含于、经由、链接、下载或从任何与本网站有关服务所获得的信息、内容或广告资料,不声明或保证其正确性或可靠性。您于此接受并承认信赖任何广告资料所发生的风险都应自行承担。本网站,有权但无此义务,改善或更正在服务或广告资料任何部分的错误或疏忽;对于因服务、广告资料所产生的任何直接、间接、附带的或因此而导致的衍生性损失概不负责。
 3. 本网站依法保护知识产权,尊重他人的任何权利(包括知识产权),同时也要求您也尊重他人的权利。凡本网站转载的所有的文章、图片、音频视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权者联系,如果本网所选内容的文章作者及编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用,若无意中侵犯了哪个媒体、公司、企业或个人等的知识产权,请及时用电子邮件或电话通知我们,以迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。
 4. 本网站为大家提供理想的网上信息服务场所,仅为提供更多信息,也不构成任何投资建议。任何透过此网页而连接及得到的资讯、产品及服务,商品的品质保证及商品描述的真实性由卖方独立完全负责,本网站均不承担任何责任。
 5. 本网站并不对这些网站或资源的可用性负责,且不保证从这些网站获取的任何内容、产品、服务或其他材料的真实性、合法性,对于任何因使用或信赖从此类网站或资源上获取的内容、产品、服务或其他材料而造成(或声称造成)的任何直接或间接损失,本网站均不承担任何责任。
因此交易的行为、交易物品的可信度需要您自己,或请专家来为您进行鉴别。交易过程中,商品享受实体商场同样的质量保证,如果发现货品缺少、配送有误、破损等问题,请您当面退回,或及时向有关部门报案或投诉。本网站无权负责。
 6.本网站及其雇员一概不对以任何方式就任何信息传递或传送的失误、不准确或错误,对用户或任何其他人士负任何直接或间接的责任。
 7.您在本网站注册刊登信息时,提供的一些个人资料,本网站除您本人同意外,不会将用户的任何资料以任何方式泄露给任何一方。若执法单位强制要求披露,本网站均得免责。
 8.由于您将个人密码告知他人或与他人共享注册账户,由此导致的任何个人资料泄露,本网站不负任何责任。
 9.本网站的信息和内容有随时更改的可能性,我公司恕不另行通知。若因线路及非本公司控制范围外的硬件故障或其它不可抗力而导致暂停服务,于暂停服务期间造成的一切不便与损失,本网站不负任何责任。
 10.以上声明内容的最终解释权归内蒙古启言蒙汉语综合信息网站所有
               2016年6月1日

 
Posted in ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠠᠯ | 本网公告 and tagged .