ᠬᠠᠰᠢᠯᠠ ᠢᠯᠡᠬᠦᠬᠡᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠩᠰᠢᠶ᠎ᠠ 还是多读书吧

 
 

ᠬᠠᠰᠢᠯᠠ ᠢᠯᠡᠬᠦᠬᠡᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠩᠰᠢᠶ᠎ᠠ

《ᠨᠤᠮ ᠤᠨᠭᠰᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠳᠡ ᠢᠵᠢᠯᠬᠡᠨ ᠶᠡᠭᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠦᠬᠦ ᠪᠤᠢ︖ᠨᠡᠯᠦᠬᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠴᠤᠴᠠᠯᠲᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠤᠮᠪᠠᠳᠠᠭ ᠯᠡ ᠪᠤᠯ ᠬᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠦ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ᠂ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠮᠡᠳᠡᠯᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠴᠢᠮᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠯᠠᠪᠲᠠᠢ》ᠬᠡᠵᠦ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠳᠦᠪ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠺᠠᠩ ᠾᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠭᠠᠯᠤᠯ᠎ᠠ ᠃

5ᠰᠠᠷᠠ ᠶᠢᠨ 31 ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠦᠪ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠯᠢ ᠰᠢᠦ ᠫᠢᠩ᠂ᠨᠠᠰᠤᠨ᠂ᠺᠠᠩ ᠾᠦᠢ᠂ᠾᠧ ᠶᠠᠨ ᠂ᠺᠧ᠂ ᠮᠢᠶᠤᠤ ᠺᠠᠢ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ᠂ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ《 ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨᠭᠰᠢᠬᠤ》ᠨᠡᠢᠬᠡᠮ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃

ᠨᠡᠷᠡᠳᠦ ᠬᠦᠳᠦᠯᠦᠭᠴᠢᠳ ᠠᠬᠤᠢ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠢᠨᠭᠭᠠᠳ ᠤᠶᠤᠳᠠᠳ ᠲᠠᠢ ᠨᠤᠮ ᠤᠨᠭᠰᠢᠬᠤ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠦᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨᠭᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠭᠬᠡᠷᠡᠯᠲᠡ᠂ᠳᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠤᠮ ᠤᠨᠭᠰᠢᠬᠤ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ᠎ᠡ᠃

 

还是多读书吧

“在阅读这样的世界中,我们有哪些一致的地方?书的世界非常浩瀚,我们可以把自己的人生变得更加丰富,不同年龄段都可以从中找到共鸣。”中央电视台主播康辉的一席话,打开了话匣子。

31日下午,李修平、纳森、康辉、何岩柯、苗凯五位中央电视台的主播们走进内蒙古师范大学,参加“书香七进”内蒙古公益活动。他们与现场千名高校学子互动,聊阅读“那些事儿”。名嘴们通过与学子分享读书的经历与感悟,传达全民阅读理念。

 
 
Posted in ᠨᠤᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠦᠷᠭᠦᠶ᠎ᠡ |好书推荐 and tagged .