ᠠᠭᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠶᠤ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ航拍壮美阿尔山

 

ᠠᠭᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠶᠤ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ

ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠢᠨᠭᠭᠠᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠨ᠂ᠡᠨᠳᠡᠬᠢ ᠭᠠᠯᠳᠦ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠡᠳᠡᠬᠡᠳ ᠭᠤᠶᠤᠮᠰᠠᠭ᠂ᠪᠠᠯᠠᠷᠯᠢᠭ ᠤᠢ ᠲᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠭᠭᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ᠂ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ  ᠢ ᠰᠣᠭᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷᠯᠡᠭᠴᠢ ᠠᠭᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠢᠳᠠ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠵᠠᠢ᠃

航拍壮美阿尔山

阿尔山位于内蒙古大兴安岭西南山麓,这里的火山地貌神奇壮观,原始森林绵延千里,四季景色令人陶醉。从空中俯瞰,阿尔山的自然风光与地质景观尤为壮美。新华社记者 李任滋 摄

Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .