ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ《ᠬᠢᠶᠠᠨ》ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠤᠤᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ··· 内蒙古启言蒙汉语综合信息网开通啦

 
 

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ《ᠬᠢᠶᠠᠨ》ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠤᠤᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠨᠭᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠨᠭᠬᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠳᠦ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠯᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ《ᠬᠢᠶᠠᠨ》ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠤᠤᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠨᠭᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠨᠭᠬᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ 5ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31  ᠳᠤ ᠬᠥᠬᠡᠬᠣᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠰᠡᠬᠦᠵᠦ᠂ᠡᠬᠦᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ《ᠬᠢᠶᠠᠨ》ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠤᠤᠰ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠨᠭᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠨᠭᠬᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠲᠠᠯᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠡᠷᠬᠡ  ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠪᠢᠴᠢᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠦᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ  ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ  ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ  ᠶᠠᠮᠠᠷᠴᠦ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠠᠮᠵᠢᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠡᠷ 2345᠂ ᠪᠤᠯᠤᠨ《ᠭᠦ᠋ ᠬᠧ》Google chrome ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤᠨᠭᠰᠢᠭᠤᠷ  ᠲᠤ ᠤᠷᠤᠪᠠᠯ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠨᠭᠬᠢ ᠬᠠᠢᠬᠤ᠂ᠦᠵᠡᠬᠦ᠂ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠤᠩ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ 

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠵᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠬᠡᠨ ᠳᠦᠬᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳᠤᠰᠤᠮ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ《ᠬᠢᠶᠠᠨ》ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠥᠷᠥᠯᠴᠡᠬᠥ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠥᠬᠥᠪᠥᠷᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠨᠭᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠶᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠵᠦ᠂ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠠᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡᠶᠡᠲᠦ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠨᠭᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠪᠥᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ  ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠳᠡᠭ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠨᠭᠭᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠬᠦ᠂ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠥ᠂ ᠤᠨᠭᠰᠢᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠤᠯᠭᠤᠵᠦ ᠳᠡᠢᠯᠦᠵᠡᠢ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠳᠦ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠨᠭᠬᠢ ᠶᠢ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠳᠦᠯᠦᠪᠦᠷᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠴᠠᠭ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠡᠵᠦ ᠦᠭᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠨᠭᠭᠠᠨ ᠦᠭᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠂ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠨᠭᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠥᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠤᠯᠠᠨ᠂ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠨᠭᠭᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠲᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ  ᠢ ᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠯᠠᠪᠲᠠᠢ᠃ 

ᠳᠤᠰ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠯ ᠮᠦ ᠶᠢᠩ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳᠤ᠄ 《 (ᠬᠢᠶᠠᠨ)ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠨᠭᠬᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ᠂ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ᠨᠡᠢᠬᠡᠮ᠂ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂ᠨᠠᠢ᠍ᠮᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠦᠷᠬᠡᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠦ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠵᠤᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠡᠢᠳᠡᠯᠡᠬᠦ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢ ᠤᠯᠭᠤᠵᠦ ᠦᠭᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢᠯᠠᠯ  ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ  ᠳᠦ ᠨᠡᠢᠬᠡᠮ  ᠦᠨ ᠪᠠ ᠠᠵᠦ ᠠᠬᠤᠢ  ᠤᠨ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭ ᠤᠯᠬᠤ  ᠳ᠋ᠤᠨᠢ ᠳᠤᠰᠠ ᠳᠡᠮ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠤᠮ》ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠯ᠎ᠡ᠃

网友不用担心蒙古文看不懂啦——内蒙古启言蒙汉语综合信息网开通啦

本报讯:“网友用蒙古语发信息,再也不用担心天南海北的汉族网友看不懂了;用汉语发信息,也不用担心蒙古族网友看不懂了”。2016年5月31日,内蒙古启言蒙汉语综合信息网(http://www.qiyanwang.com/)在呼和浩特正式开通。

内蒙古启言蒙汉语综合信息网(http://www.qiyanwang.com/)率先实现了蒙汉双语在同一个网页中,在同一个栏目标题下,并列对照显示蒙汉语信息内容的功能。

网友直接输入蒙文或汉语的一种文字,便可快捷方便地搜索、浏览同一个网页上,同时同位,显示的同样内容的蒙汉语信息,无需再译,省去中间不必要的环节。

与其它生活类信息服务性网站相比,在该网上用蒙汉语发布信息,地域跨度更广,直达城乡农村牧区。提高了效率,增加了对蒙古语受众地区的信息传播力度和点击率,减少了信息不对称的烦恼,为使用蒙汉语网友创造了更快捷、低成本地利用互联网发布各类生活信息的条件。

因此,读者更多、受众更广、见效更快。只需要网友在手机或电脑里,下载并安装2345王牌(Google-chrome谷歌)浏览器,效果最佳。

据该网站主管穆女士介绍:该网内容涉及经济、文化、教育、社会、体育等百姓所需的日常生活信息。旨在为内蒙古、黑龙江、吉林、辽宁、新疆、甘肃、云南、青海八个省区蒙古族互联网手机用户,以及其他使用蒙古语的受众人群。该网将秉承“服务农牧民、方便蒙古族”为宗旨,以最快的速度将信息向蒙古语地区受众编译、播发。为广大蒙汉族农牧民用户创造美好的用户体验,为民族企业赢得更多的社会经济价值。

 
 
 
 
Posted in ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ|生活之友, ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息, ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠠᠯ | 本网公告, ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息, ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .