《ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠨ》ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ··· “草原之星”二连浩特周末旅游专列开行

 
 
 

《ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠨ》ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠭᠠᠯᠳᠦ ᠳᠡᠷᠬᠡ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠯ᠎ᠡ

ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠨᠸᠲ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ 5ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 29 ᠮᠡᠳᠡᠬᠡ᠄ 28ᠡᠳᠦᠷ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ᠂ᠪᠤᠭᠤᠳᠦ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠴᠠᠪ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ 300ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠨ《ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠨ》ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠭᠠᠯᠳᠦ ᠳᠡᠷᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ᠂ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠭᠤᠭᠠᠴᠠᠬᠤ ᠭᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠡᠢ᠃

ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠮᠦᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠨᠭᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠡᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠭᠠᠯᠳᠦ ᠳᠡᠷᠬᠡ ᠨᠢ  28 ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ 5ᠴᠠᠭ 07ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠳᠦ ᠪᠤᠭᠤᠳᠦ ᠦᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠳᠡᠯᠦᠨ᠂ᠳᠤᠰ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 2ᠴᠠᠭ 30ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠳᠦ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠴᠡᠢ᠃ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠳ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ 29ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡᠮᠰᠦᠭ ᠡᠬᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠦ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ—ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠳᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ᠂ᠳᠤᠰ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠯᠳᠤ ᠳᠡᠷᠬᠡᠨ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠦ ᠪᠤᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠤᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠭᠠᠯᠳᠦ ᠳᠡᠷᠬᠡ ᠨᠢ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ 5ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

“草原之星”二连浩特周末旅游专列开行

新华网二连浩特5月29日电(李倩 曹桢)28日,来自呼和浩特、包头、乌兰察布、鄂尔多斯等地的300余名游客,乘坐“草原之星”二连浩特旅游专列,开启了草原边城周末游。

这是呼和浩特铁路局今年开行的首趟二连浩特旅游专列,于28日5时07分从包头站发车,当日下午2时30分到达二连浩特。游客当日游览了我国首家反映驿站文化的主题博物馆、“万里茶道”重要节点——伊林驿站博物馆、二连浩特白垩纪恐龙地质公园。29日,游客来到中蒙边境,参观了雄伟肃穆的祖国北大门——国门和界碑。当日下午乘坐旅游专列返回᠃该趟旅游专列5月28日起开行,由包头站发车,经呼和浩特站、集宁南站,抵达二连浩特,每周六日往返一次,计划开行5列,预计开行一月左右时间,行程2天。

 
 
Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .