ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ··· 内蒙古6个重点文化旅游项目稳步推进

 
 
 

ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠯᠠᠪᠳᠠᠭᠤᠨ ᠡᠷᠴᠢᠮᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ

ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠹᠠᠱᠢᠰ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠬᠦ ᠳᠠᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠢᠯᠠᠷ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠦᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠮᠠᠯ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠯᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ᠡᠨᠡ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠦᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠨᠢ 2559 ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠬᠦᠡᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠡᠯᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ᠃ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠡᠬᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠵᠤᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠴᠦ ᠪᠦᠳᠦᠬᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ᠳᠤᠬᠠᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ 929ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠡᠯᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠨᠭᠭᠠᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠤᠲᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ᠂ 2031ᠳᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠪᠡᠯᠡ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠦ ᠴᠢᠦᠸᠠᠨ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠬᠦᠴᠡᠬᠦ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠳᠦᠬᠦᠬᠡᠷᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠰᠤᠨ᠎ᠠ᠃

ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠦᠯ ᠵᠤᠢᠯ ᠄᠂ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠨᠭᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ᠂ ᡁᠢ ᠾᠦᠢ ᠮᠦᠽᠠᠢ᠂ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠦᠬᠡᠨ ᠮᠦᠽᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠴᠦ ᠯᠠᠪᠳᠠᠭᠤᠨ ᠡᠷᠴᠢᠮᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃

 

内蒙古6个重点文化旅游项目稳步推进

这几天,世界反法西斯战争海拉尔纪念园旅游公路施工现场繁忙而有序。。

该项目是续建项目,总投资2559万。目前,景区内步行道、停车场等基础建设项目正在招标,计划今年10月底完工。

此外,内蒙古还有2个自治区本级重点红色旅游项目和3个重点文化项目也在紧锣密鼓建设中。2个重点红色旅游项目是兴安盟乌兰浩特市内蒙古自治区纪念地和呼和浩特市武川县大青山抗日(游击)根据地旧址红色旅游基础设施建设项目。

兴安盟乌兰浩特市内蒙古自治区纪念地总投资929万元,共包括乌兰浩特市烈士陵园、民族解放纪念馆、“五一大会”旧址、乌兰夫办公旧址、党委办公厅旧址、政府办公旧址和内蒙古日报社旧址7个建设内容,目前项目已经开工,今年年底完工。

呼和浩特市武川县大青山抗日(游击)根据地旧址红色旅游基础设施建设项目总投资2031万,共包括景区道路、游客服务中心等7个建设内容,目前设计评审已经完成,所有工程今年10月底完成。

另外3个重点文化项目是内蒙古美术馆、智慧博物馆和自然历史博物馆。内蒙古美术馆项目总投资4.4亿元,建设面积为3.5893万平方米,主体工程2015年9月份完工,目前工程钢结构基本安装完毕。智慧博物馆项目可研性报告已经完成。自然历史博物馆项目基础工程已经结束,主体工程正在建设中,计划2017年8月份完工。(记者 赵曦 赵媛)

 
 
Posted in ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠵᠤᠭᠠᠴᠠᠯ|环保旅游 and tagged .