ᠦᠬᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠢ ᠤᠨᠤᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ···乌海市将举办法国PBP·乌海湖国际骑行挑战赛

 
 

ᠦᠬᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠢ ᠤᠨᠤᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠢ

7 ᠰᠠᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ 3 ᠤ ᠡᠳᠤᠷ᠂ ᠦᠬᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠠᠴᠠ 2016 ᠤᠨ ᠤ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ PBP- ᠦᠬᠠᠢ ᠨᠡᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠢ ᠤᠨᠤᠬᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠢ᠂ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠳᠤ ᠨᠢ 230 ᠺᠢᠯᠦᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠢ ᠤᠨᠤᠬᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠢ᠃

乌海市将举办法国PBP·乌海湖国际骑行挑战赛

记者从市旅游体育局获悉,7月3日,我市将举办2016法国PBP·乌海湖国际不间段骑行挑战赛,起终点设在市人民广场,全程230公里。

此次比赛是我市举办的首届面向国际的自行车赛事,将有多名国外运动员和我国十余个省市的数百名不间断骑行运动爱好者参加。

 
 
 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .