18 ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢᠳᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠢ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ18省去年平均工资出炉

 
 
 

18 ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢᠳᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠢ ᠳᠤᠲᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠎ᠠ

ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬ ᠤᠨ ᠨᠧᠲ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ᠂ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 25 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠂ ᠠᠲᠠᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ18 ᠮᠤᠵᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ 2015 ᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠭ᠍ᠰᠢᠳ᠍ᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃

ᠪᠦᠷᠢᠳᠬᠡᠯ  ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ᠂ 2015 ᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠭ᠍ᠰᠢᠳᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ 39589 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌᠂ 2014 ᠤᠨ ᠤ  ᠬᠢ ᠡᠴᠡ 3199 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ 2015 ᠤᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠬᠢ ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠲᠡᠭ᠍ᠰᠢᠳᠬᠡᠭᠡᠳ 62029 ᠪᠠᠶᠢᠵᠦ᠂ 2014 ᠤᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠡᠴᠡ 5669 ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠤᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠵᠧᠵᠢᠶᠠᠩ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭ᠍ᠰᠢᠳᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠤᠳᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠠᠤᠬᠰᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠲᠡᠭ᠍ᠰᠢᠳᠬᠡᠭᠡᠳ 66668ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ᠌᠋᠋ ᠬᠦᠷᠴᠡᠢ᠃ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠵᠧᠵᠢᠶᠠᠩ᠂ ᠭᠤᠸᠠᠩᠳ᠋ᠦ᠋ᠩ᠂ ᠴᠦᠩᠴᠢᠩ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭᠰᠢᠳᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠭ᠍ᠰᠢᠳᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠢ ᠳᠠᠪᠠᠵᠠᠢ᠃ 2014 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠭ᠍ᠰᠢᠳᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ 10 ᠲᠦᠮᠡ ᠵᠢ ᠳᠠᠪᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ 2015 ᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠭ᠍ᠰᠢᠳᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠠᠯᠢᠩ ᠢ ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠷ᠃

ᠢᠷᠡᠯᠳᠡ᠄ ᠰᠢᠨᠬᠤᠸᠠ ᠨᠧᠲ

 

18省去年平均工资出炉

18个省份中,河南的非私营单位年平均工资水平是最低的,仅为45403元。

  近日,全国多省份的2015年城镇就业人员年平均工资陆续出炉。据不完全统计,截止到5月25日,全国至少已经有18个省份公布了2015年的平均工资。浙江省在已出省份中平均工资最高,非私营单位年均工资达到66668元。

  已公布的多数省份未超全国平均水平

  日前,国家统计局公布了2015年全国城镇私营单位就业人员年平均工资为39589元,与2014年的36390元相比,增加了3199元,同比名义增长8.8%。

  另有数据显示,2015年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为62029元,与2014年的56360元相比,增加了5669元。其中,在岗职工年平均工资63241元,同比名义增长10.3%,增速加快0.8个百分点。

  据统计发现,多数省份未能超过全国数据的平均水平。在城镇非私营单位中,同全国平均工资62029元相比,18省中仅有浙江和广东超过了全国平均水平。

  对比发现,城镇私营单位中,与全国平均工资水平39589元相比,18省中也仅有浙江、广东、重庆这3个省份超过了全国平均水平。

 
 
Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .