ᠭᠡᠷ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠬᠣ ᠶᠣᠰᠣᠨ蒙古包乔迁之习俗

 
 

ᠭᠡᠷ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠬᠣ ᠶᠣᠰᠣᠨ

ᠨᠠᠬᠦᠳᠠᠯᠴᠢᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠣᠠ ᠢᠰᠡᠬᠡᠢ ᠬᠡᠷ ᠵᠢᠠᠠ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠲᠠᠬᠡᠳᠤ  ᠦᠪ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠬᠦᠠᠳᠣᠳᠬᠡᠠ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠷ ᠲᠦ ᠡᠣᠷᠣᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠳᠣᠭᠣᠨᠤ ᠬᠢᠯᠬᠡᠬᠦ᠂ ᠡᠬᠦᠳᠠ ᠬᠠᠳᠠᠪᠴᠢ ᠪᠠᠠ ᠰᠢᠨᠠᠳᠬᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠢᠰᠡᠬᠡᠢ  ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠭᠦ ᠳ᠋ᠠᠬᠡᠠ ᠪᠦᠷ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠡᠣᠷᠢᠠ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠢᠷᠦᠬᠡᠯ ᠲᠠᠭᠣᠳᠠᠭᠣᠯᠣᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠡᠰᠡᠡᠷᠡᠭ ᠦᠯᠵᠡᠢ  ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠦᠩᠨᠠᠨ ᠪᠠᠯᠬᠡᠰᠢᠶᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠣᠳᠠ ᠡᠣᠰᠤ ᠂ ᠲᠦᠷᠥᠯ ᠰᠠᠳᠣᠠ ᠵᠢᠠᠷ ᠵᠢᠠᠠ ᠨᠠᠢᠢᠷᠯᠠᠠ ᠴᠠᠩᠬᠡᠯᠳᠣᠳᠡᠭ᠃

ᠬᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠠᠬᠡᠠ ᠡᠣᠷᠢᠵᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠠ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠬᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠵᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠥᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠂ ᠰᠦ᠋ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠷᠢᠬᠢᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠡᠵᠢ ᠵᠢ ᠢᠳᠡᠮᠡᠯᠨ ᠰᠠᠴᠣᠵᠤ ᠂ ᠡᠣᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠠ ᠢᠷᠦᠬᠡᠭᠡᠣᠠ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠰᠠᠭᠰᠠᠠ   ᠦ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠣᠭᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠠ ᠡᠣᠯᠠᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠮᠰᠠᠭᠣᠯᠳᠠᠭ ᠃

ᠢᠩᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠢᠷᠣᠬᠡᠯᠴᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭ ᠵᠢᠡᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠬᠣᠳᠠ ᠡᠣᠰᠤ ᠂  ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠰᠠᠳᠣᠠ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠᠬᠡᠷ ᠵᠢᠠᠠ ᠬᠡᠷ ᠲᠦ ᠰᠢᠭᠣᠣᠠ ᠡᠣᠷᠣᠵᠤ ᠡᠣᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠨᠠᠠ ᠥᠶᠠᠰ ᠬᠡᠷ  ᠤ ᠡᠵᠠᠠ ᠰᠢᠷᠡᠬᠡ ᠵᠠᠰᠠᠠ ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠠ  ᠢᠳᠠᠬᠡ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠂ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠰᠦᠩᠨᠠᠠ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠵᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠃

ᠭᠥᠷᠣᠯᠴᠠᠠ  ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠢᠢᠴᠢᠠ ᠵᠣᠴᠢᠠ ᠴᠤ ᠬᠣᠪᠢ ᠬᠣᠪᠢᠠ  ᠦ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠠ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠰᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠠ ᠠᠪᠳᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠣᠷᠭᠤ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠥᠭᠳᠡᠭ ᠃

ᠡᠬᠦᠠ ᠢ ᠬᠡᠷ ᠮᠢᠯᠢᠶᠠᠬᠤ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠷ  ᠢᠷᠣᠬᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠷ ᠲᠦ ᠡᠣᠷᠣᠭᠣᠯᠬᠤ ᠬᠡᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃

 

蒙古包乔迁之习俗

蒙古族是一个热情好客、讲究礼仪的民族。同辈人相遇互请安,说声“门德”(问好),遇长辈先请安,骑马或坐车路遇先下马(车)后请安。这种礼节男女老幼皆宜,只是男子请安,单曲右膝,女子请安则曲双膝。无论男女,对长辈、师长都倍加尊重。

蒙古族盖新房,还有一桩特殊习俗:新房上盖那天,村里邻舍、三亲六故全来帮忙并送“粘豆包”或小米面豆包,以示祝贺。上中檩时,请儿女双全的老人祝颂吉言。之后由木匠站在中檩上洒酒,然后向东西南三面扔豆包让人争抢,以示吉祥。这种风俗,至今仍在沿用。

当客人到门前时,主人上前问候说:“赛音百努”(你好),随后把右手放在胸前微微躬身,请客人进屋。客人坐定后,女主人把茶水端到客人面前,双手捧送,茶水越满越好,否则视为不敬。少时,主人向客人敬烟,双手递给客人,随即点火。当主人与客人一起进餐时,主人频频向客人敬酒,把酒杯托在左手掌上,酒满后,用右手托于左掌下躬身略举过顶递给客人。当客人告别时,常是举家相送,说“巴依日太”(再见),“阿木日赛很雅布”(祝您一路平安)。斟酒敬客,是蒙古族待客的传统方式。他们认为美酒是食品之精华,五谷之结晶,拿出最珍贵的食品敬献,是表达草原牧人对客人的敬重和爱戴。通常主人是将美酒斟在银碗、金杯或牛角杯中,托在长长的哈达之上,唱起动人的蒙古族传统的敬酒歌,客人若是推让不喝酒,就会被认为是对主人瞧不起,不愿以诚相待。宾客应随即接住酒,接酒后用无名指蘸酒向天、地、火炉方向点一下,以示敬奉天、地、火神。不会喝酒也不要勉强,可沾唇示意,表示接受了主人纯洁的情谊。

在日常生活和相互交往中,蒙古族养成了互助友爱、助人为乐的美德。村中邻里修建房屋,都要出工出资相助,以示祝贺。遇有打井、请碾子之户,有经验者主动上前出谋划策,以避事故。对村里红白喜事,条件好的赠送整猪、坛酒,条件差的也要送一面哈达表示心意。村里有人生疾得病,大家不辞辛苦送医送药,帮助安排车辆钱财,为其分忧解难。遇有搬家乔迁之事,街坊邻居主动出车出力相帮,妇女们帮助打扫房间、烧水做饭、招待客人。

蒙古贞的蒙古族在牧业时期住毡房,俗称“蒙古包”,设计简单,可以拆移,适合游牧生活。牧业转入农业后多以土木石盖房,渐次定居,形成村落。

蒙古族建房多为坐北面南,以三五间居多,忌四六间形式,谓“四六不成材”。人口多,可续建东西耳房。旧时有地位、有官职的人,或建五间瓦房或草房。房间次第,按习惯以西为尊,西为大间,炕搭在南面和西面,俗称“弯子炕”,人多的可南、西、北连搭,俗称“钱褡子炕”。按习惯长辈住南炕,晚辈住北炕。五间者东间为子媳居住。

禁忌:不准带着(拿着)刀、镰刀、马鞭、枪之类的锐器进蒙古袍,男右侧、女左侧而坐。不准踩门槛,也不准从门顶上倒挂、不准挡路。晚上进去之前应该吱声,有小孩子的家应该让客人跨过一点小火苗,点根火柴也行。不能跨过白食,就是凡事吃的东西上面,不能跨过去。此类的习俗和讲究  

 
 
Posted in ᠴᠢᠯᠤᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭ |茶余饭后 and tagged .