ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠸᠢᠳᠢᠤ ᠵᠢ ᠪᠦᠬᠦ ··· 全国民族团结微视频征集活动正式启动

 

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠵᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠯᠰᠡᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ

ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠦᠨ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ 26 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠂ ᠲᠦᠪ ᠦᠨ ᠲᠧᠯᠧᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ  ᠤᠨ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠧᠲ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠠ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠨ ᠂ ᠲᠦᠪ ᠲᠧᠯᠧᠢᠰ  ᠤᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠠ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠵᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠯᠰᠡᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ 2016 ᠣᠨ ᠤ 5 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠤᠰᠤ  ᠪᠡᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ ᠃

ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠦᠷ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ  ᠤᠨ ᠳᠤᠬᠠᠢ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ  ᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠢᠨᠦᠲ ᠦᠨ ᠳᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠵᠦ ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠂ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠬᠤ ᠳᠤᠭᠤᠢᠯᠠᠩ ᠤᠨ ᠱᠦᠵᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠡᠴᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠵᠠᠷᠯᠠᠵᠦ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠯᠢ ᠴᠠᠩ ᠫᠢᠩ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠧᠲ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ  ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠧᠲ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠯᠤ ᠯᠠᠨ ᠂ ᠳᠦᠪ ᠦᠨ ᠲᠧᠯᠧᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠧᠠᠨ ᠵᠧᠩ ᠮᠢᠩ  ᠨᠠᠷ ᠲᠡᠯᠭᠡᠴᠡ  ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠪᠡ ᠃

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠯᠢ ᠴᠠᠩ ᠫᠢᠩ ᠂ ᠳᠦᠪ  ᠤᠨ ᠲᠧᠯᠧᠢᠰ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠧᠠᠨ ᠵᠧᠩ ᠮᠢᠩ ᠡᠴᠠ ᠳᠤᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠂ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠡᠴᠡ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠠᠢ ᠃

ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠂ 5 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 26 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠡᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠳᠤᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ http://minzu.cctv.com ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠸᠢᠳᠢᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ CD ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢ᠍ᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠳ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ  ᠤᠳ  ᠢ ᠳᠤᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ  ᠲᠡᠢ  ᠪᠡᠷ ᠦᠨᠡᠯᠡᠨ ᠰᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠂ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠴᠢᠳ  ᠴᠦ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ  ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ 《ᠲᠡᠮᠵᠢᠵᠦ 》 ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃

ᠣᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠤᠷ ᠹᠢᠯᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠪ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠸᠯᠸᠢᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ  ᠤᠨ ᠣᠨ ᠤ《ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠦᠪᠳᠦ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠡ 》 ᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ (ᠦᠷᠯᠦᠭᠭᠦᠦ ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷᠭᠤᠤᠯᠳᠤ )

ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠯᠢ ᠴᠠᠩ ᠫᠢᠩ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ

ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠸᠢᠳᠢᠣ᠋ ᠵᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠯᠰᠡᠨ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ

ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ( ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ)᠂ ᠶᠤᠧᠠᠨ ᠵᠧᠩ ᠮᠢᠩ ( ᠵᠡᠬᠦᠨᠳᠡᠬᠢ)᠂ ᠯᠤ ᠯᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡ

 
 

全国民族团结微视频征集活动正式启动

5月26日,全国民族团结微视频征集活动在北京启动。图为国家民委主任、党组书记巴特尔与国家网信办网络新闻信息传播局副局长卢岚、中央电视台副台长袁正明一起按下触屏,“为民族团结点赞”。 杨喆 摄

中新网北京5月26日电 由国家民委、中央电视台共同主办,国家网信办独家支持的全国民族团结微视频征集活动26日在北京启动。活动邀请各界群众通过拍摄5分钟以内的微视频短片,讲述身边的民族团结微故事,传播民族团结的基本理念。

国家民委主任、党组书记巴特尔宣布活动启动,并与国家网信办网络新闻信息传播局副局长卢岚、中央电视台副台长袁正明一起按下触屏,“为民族团结点赞”。

国家民委副主任李昌平在致辞中表示,希望通过这个平台,广泛发动各界群众,在亲身参与中讲述民族团结的感人故事、传播民族团结的基本理念,让大家在寻找、传播、体会中,领悟民族政策、增长民族知识、感受民族亲情。
他指出,希望通过大家的共同努力,把此次活动的过程转化为促进各民族交往交流交融的过程,转化为促进各民族和睦相处、和衷共济、和谐发展的过程,转化为自觉维护平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系的过程,进一步增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党和中国特色社会主义道路的认同,共同唱响“中华民族一家亲,同心共筑中国梦”的主旋律。

袁正明表示,中央电视台发起此次活动就是要征集反映民族风情和各民族团结互助的微视频,从百姓的视角,发现生活中动人的细节,见人见情见故事,以身边人、身边事讲述民族团结的故事,让各族群众在参与中传播民族团结一家亲的理念,做推进民族团结的传播者和实践者。希望此次活动能征集到每一个少数民族的故事,通过新媒体平台广泛传播,以微视频的形式,汇聚民族团结的正能量。

据了解,用户可登陆活动官网在线提交微视频作品,或者邮寄作品光盘到指定地址。主办单位将定期对征集作品进行评选推优,网友也可在网站上为喜爱的作品“点赞”。评选出的年度优秀作品将有机会作为民族团结公益短片在中央和地方电视台播出,并入选国家民委的年度“民族题材好新闻”。(完)

 
 
 
Posted in ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ|热点信息 and tagged .