《ᠠᠵᠠᠳᠠᠢ》ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ — ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ···阿吉太组合推出概念单曲《世界之声》绚烂如花

 
 

《ᠠᠵᠠᠳᠠᠢ》 ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ — ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ

《ᠠᠵᠠᠳᠠᠢ》 ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ 《ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ》 ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠤ ᠭᠠᠯᠪᠢᠷ ᠳᠦᠷᠬᠦ ᠪᠠ ᠳᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠨᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠶᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ ᠦᠭᠬᠦ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢ᠃ ᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠴᠢᠳᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠡᠬᠦᠯᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠰᠨᠨ 《ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ》ᠨᠢ ᠠᠯᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠶᠠᠰᠤᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠤᠬᠢ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠬ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠃
 《ᠠᠵᠠᠲᠠᠢ》 ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠳᠠᠰᠢᠷᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠦᠰᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠮᠦᠨᠴᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠬᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ᠂ ᠴᠧᠩᠳᠦ᠋ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ᠂ ᠴᠧᠩᠳᠦ᠋ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠬᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠳᠠᠨ᠂ 《ᠠᠵᠠᠳᠠᠢ》 ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠮᠠᠶᠢᠴᠢᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠷᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ᠂ ᠫᠤᠫ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭᠳᠠᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠢᠯᠡ᠃
 ᠳᠡᠷᠡ ᠬᠢᠨᠢᠰ ᠤᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠡᠬᠦᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ᠂ ᠪᠤᠭᠤᠳᠤ᠂ ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠨ᠃
 2005 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠳᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠤ᠂ 2007 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠳᠤᠰᠬᠠᠢ ᠳᠤᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ》 ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠳᠤᠰᠴᠤ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ 《ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ》᠂ 《ᠠᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ》᠂ 《ᠡᠬᠦᠯᠡᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠳᠠᠩᠭᠤᠯᠠ》᠂ 《ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ ᠵᠦᠳᠡᠷᠡᠯ᠎ᠠ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠃
 《ᠰᠢᠷᠮᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠳᠦᠪᠡᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠ ᠫᠤᠫ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠵᠢᠽᠭᠦᠴᠢ ᠪᠤᠯ ᠷᠤᠺ ᠫᠤᠫ᠂ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠤ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ᠂ ᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠬ ᠤᠨ ᠡᠶ᠎ᠡ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ᠂ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠬ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠯ᠂ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠬᠦᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ 》 ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃
 《ᠪᠢᠳᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠤᠳ ᠢ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ᠂ ᠬᠦᠬᠡᠮᠠᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠳᠦᠪᠡᠳ ᠬᠤᠭᠤᠷ᠂ ᠬᠢᠲ᠋ᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠪᠤᠳᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠢ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠳᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠳᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
 2012 ᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠠᠵᠠᠳᠠᠢ》ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠬ ᠨᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠪᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠦᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨᠳᠡᠢ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠤᠨ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ 《ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ》 ᠨᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 《ᠡᠵᠢ》ᠬᠡᠬᠦ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠳᠡ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠲᠦᠪ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ 《ᠤᠳᠤᠨ ᠬᠢᠯᠪᠠᠭᠠᠳᠤ ᠵᠠᠮ》 ᠳᠤ ᠳᠡᠳ᠋ᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠬᠢᠷᠢ ᠪᠦᠳᠦᠮᠵᠢ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠮᠠᠨᠳᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠳᠦᠪ ᠳᠧᠯᠸᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠳᠡᠰᠢᠯᠡᠭᠡ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ᠃
 《ᠪᠢᠳᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠲᠦᠪᠡᠳ᠂ ᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠪᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠴᠤ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠴᠤᠮᠤᠭ ᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠳᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠱᠠᠯᠠᠪᠳᠠᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠠᠦ᠋ᠰᠲᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠸᠢᠶᠧᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠳᠢᠩᠬᠢᠮ ᠳᠤ ᠳᠤᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠ ᠵᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃
 ᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠯᠬᠦᠭᠰᠡᠨ 《ᠠᠵᠠᠳᠠᠢ》ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠡᠴᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠬᠳᠤ ᠷᠢᠳᠢ ᠰᠢᠳᠢ ᠪᠠ ᠡᠭᠡᠨᠡᠭᠳᠡ ᠪᠤᠴᠠᠯᠤᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠳᠡ ᠦᠪᠡᠷ ᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠤᠢ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠩᠬᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃
 ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠡ ᠤ ᠰᠤᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ᠎ᠠ

 
 

阿吉太组合推出概念单曲《世界之声》绚烂如花

日前,被誉为内地最具实力民族流行演唱组合、中国原生态音乐倡导者的阿吉太推出跨国度的概念单曲《世界之声》(又名:The Sound of world)在各大主流排行榜热播,成绩不俗。这是首大气、细腻、恬静、动感、五光十色,就像“五色锦缎”,诠释出多彩的文化内涵,阿吉太组合沉积多年后奉献这首诚意之作,融合多个文化古国的音乐精髓,唱响“一带一路”音乐文化之旅。
 音乐的妙处就在于自由,而阿吉太在这首歌曲中,将这四首歌用自由的曲风御接,让音乐奔放起来、自由起来。虽然这是来自四个不同国家的音乐,但音乐的内在联系给了阿吉太新的灵感,所以我们说“世界之声”绚烂如花,阿吉太的歌声就似“五色锦缎”,既色彩丰富,又整齐划一,这就是音乐的魅力,这也是阿吉太的魅力。这不仅是阿吉太组合的首创,更是这个组合在音乐上的一次全新突破——中国、俄罗斯、伊朗、印度四个古老国度的民族歌曲元素,被阿吉太进行全新的“创作”和融合;通过组合汉、蒙、藏、彝四种语言精妙的排列,快与慢、急与缓在节奏中变幻,从而呈现在我们面前的,是一首曲风时尚动感,又有着独特魅力的作品。阿吉太没有被框架所束缚,他们用自如的天籁式的处理,将音乐的自由性与各国的民族性紧密结合,他们用蒙古族、藏族、彝族的独有乐器自由编排,用三种语言吟唱出对音乐的理解,这是一种融合、一种创新。
 阿吉太也表示,通过融合多国多民族特色的音乐艺术向世界传递中国人民和平友好的传统和共建“一带一路文化先行”的美好愿景;让更多的国家和民族听到中国传统民族音乐的精髓,将少数民族特有的文化展现出来。此次也是通过歌曲让中国民族风情、民族文化传播到各地,让更多人关注民族音乐文化。据悉阿吉太组合将启动“一带一路”巡演演唱会,将在国内演出多场,并将赴新加坡、印度尼西亚、马来西亚、泰国、柬埔寨等国家及地区演出。

简介:
 阿吉太组合在2013年5月27日《中国梦之声》第二场海选中以一首彝人制造的《妈妈》赢得4位导师的认可,并成功突围。 受邀参加2013年广西卫视春晚。
 2012年,参加广西卫视一声所爱大地飞歌获得全国前四强。
 2013年重新组建,参加广西卫视一生所爱大地飞歌获得全国第三名..
 《妈妈》,《哎呀》,《蒙古人》,《阿呷嫫》《酒歌》等原生态歌曲获得大众好评.
 2014年通过《我要上春晚》节目获得参加春晚资格
 “一声所爱-大地飞歌”获得前3强,“中国梦之声”一首《妈妈》感动了无数人,韩红和黄晓明当场落泪,央视“我要上春晚”总冠军,湖北卫视“炫动中国风总冠军”,受邀到奥地利维也纳金色大厅演出,受邀参加2014年马年春节晚会,“中国达人秀:嘉宾, 央视CCTV-5参加“民歌中国”(央视民族歌曲顶级栏目)湖北卫视:我爱我祖国:受邀嘉宾,内蒙古卫视:“艺术档案:特邀访谈嘉宾,受邀参加“新名族”演唱会,参加“2013哈根达斯民歌盛宴”,在广州大剧院演出,受邀参加香港“顶级艺术盛会”(香港艺术节)与张学友,刘德华等天王歌王同台演出,受邀央视“星光璀璨新民族:演唱会。
 2016年 4月,阿吉太在2016北京时装周上获年度跨界突破奖。在北京国际时装周压轴秀场,阿吉太组合助阵胡社光的艺术巨制——囍之秀的活动在北京798艺术区751D.PARK中央大厅鸣锣开“娶”;此次一袭大红色民族服饰的阿吉太在时尚秀场上开启了一段别出心裁的“奇幻交融之旅”,音乐和时尚的异度跨界,视觉与听觉双重震撼征服现场的观众。2015年阿吉太领军民族与时尚的跨界合作,凭借在音乐、演戏、时尚等各个领域取得的优异成绩而被组委会颁奖“最具年度跨界突破大奖”。
 2016年4月13日,被誉为内地最具实力民族流行演唱组合、中国原生态音乐倡导者的阿吉太推出跨国度的概念单曲《世界之声》(英文名:The Sound ofworld)。这是首绝对别致的作品,大气、细腻、恬静、动感、五光十色,就像“五色锦缎”,在不同的光线下,折射出完全不同的色彩与光泽,阿吉太组合化作声音的匠人,用声音织就了一匹“五色锦缎”,它就是这首让所有听者为之动容的“世界之声”。
 2016年4月20日,阿吉太受央视音乐频道《一起音乐吧》邀请,登台录制专场音乐会并首度献唱《世界之声》。

 
 
 
Posted in ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ |文化信息 and tagged .