ᠰᠠᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠤᠳᠤᠤ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠯᠪᠠ 世界柔道大满贯赛 我区运动员摘铜

 

ᠰᠠᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠤᠳᠤᠤ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠯᠪᠠ

ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠬᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦᠬᠡᠨ ᠠᠽᠧᠷᠪᠠᠢᠵᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠠ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠤᠳᠤᠤ ᠪᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠬᠤᠨᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ (ᠪᠠᠺᠤ ᠦᠷᠳᠡᠬᠡ ) ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ 73 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠃
   ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠂ ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠠᠢᠳᠠ 72 ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ 500 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠡ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ 73 ᠺᠢᠯᠦᠭᠷᠠᠮ ᠲᠡᠰ ᠦᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠠᠢ ᠃ 5 ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠰᠢᠷᠦᠬᠦᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠬᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠮᠵᠢᠨ ᠰᠠᠢᠨᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠬᠦᠷᠡᠯ ᠮᠧᠳᠠᠯ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠤᠯᠢᠮᠫᠢᠺ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠦᠬᠡᠳ 200 ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃     ( ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ )

世界柔道大满贯赛 我区运动员摘铜

5月6日至8日,世界柔道大满贯赛(巴库站)暨奥运会积分赛在阿塞拜疆举行,共有72个国家和地区近500名选手参赛。
  我区男子柔道队运动员赛音吉日嘎拉代表国家队参加了男子73公斤级的比赛,经过5场比赛的激烈角逐,在战胜了两名乌克兰选手后,为中国队赢得了一枚铜牌,也为自己的奥运会积分增加了200分。

 
 
Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .