ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ 650 ᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠲᠡᠬᠢ ···法两男子离地650米高空挑战1公里走钢丝 破世界纪录

ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ 650 ᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠲᠡᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠺᠢᠯᠤᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠪᠤᠯᠤᠳ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠠᠯᠬᠤᠵᠦ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ  ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ  ᠢ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠪᠡ

2016 ᠤᠨ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ 22  ᠤ ᠡᠳᠦᠷ  ᠂ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ  ᠂ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠽᠠᠨ(Nathan Paulin) ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠴᠸᠺ ᠤᠨ ᠳ᠋ᠠᠨᠨᠢ (Danny Mank)᠂ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠯᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠠᠯᠫᠠᠰ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠷᠬᠢᠯ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠵᠦ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠡᠴᠡ 650 ᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠷᠬᠢᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠦ ᠨᠢᠬᠡ ᠺᠢᠯᠤᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠤᠳ ᠤᠳᠠᠰᠦ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠤᠶᠠᠭᠤᠯᠠ ᠪᠤᠯᠤᠳ ᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠠᠯᠬᠤᠵᠦ᠂ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠡᠷ ᠦᠨᠳᠦᠷᠴᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠡᠷᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠳ ᠤᠳᠠᠰᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ ᠨᠢᠬᠡ ᠺᠢᠯᠤᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠢ ᠶᠠᠪᠤᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ 495 ᠮᠸᠲ᠋ᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠡᠳᠭᠡᠪᠡ᠃

法两男子离地650米高空挑战1公里走钢丝 破世界纪录

16年5月22日报道(具体拍摄日期不详),法国埃格兰,来自法国东南部Le Reposoir的Nathan Paulin与来自捷克的Danny Menk,在法国境内的阿尔卑斯山区挑选了两座山峰,并在距离地面650米的高空中,在双峰之间架起了一条长达一公里的钢绳。他们两人将踮着脚尖,在令人眩晕的的高度和稀薄的空气中走完这一公里,以打破此前495米长度的世界纪录。

Posted in ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠳᠤᠮ| 赛事赛况 and tagged .